Üç hatar rolikli ýeňil rulman

 • Agyr wezipe ýokary hilli üç hatar rolikli ýeňil rulman

  Agyr wezipe ýokary hilli üç hatar rolikli ýeňil rulman

  1. Önümiň her bir iş prosedurasynyň berk gözegçilikde saklanmagyny üpjün etmek üçin zawodlaryň we söwdanyň birleşmegi.
  2. Bäsdeşlik hili we arzan bahasy.
  3. Ösen tehnologiýa, hünärli gaplama, çalt eltip bermek we ösen deňiz, gury ýer we howa logistikasy.
  4. Satuwdan soň öz wagtynda ulanyjylaryň uly tejribe gazanmagyny üpjün edýär.

 • Rotary buraw buraw enjamy ýokary ýükleýji ýeňli halka ruletkasyny ulandy

  Rotary buraw buraw enjamy ýokary ýükleýji ýeňli halka ruletkasyny ulandy

  Üç hatar rolikli podşipnikde ýokarky, aşaky we radial geçelgeleri biri-birinden aýyrýan üç oturgyç halkasy bar, rulonyň ýük göterijiliginiň her hataryny kesgitläp bolýar we bir wagtda dürli ýük göterip bilýär.

 • Üç hatar rolikli ýokary takyklykly ýeňli görnüşli uly halka

  Üç hatar rolikli ýokary takyklykly ýeňli görnüşli uly halka

  Üç hatar rolikli podşipnik oturgyç halkalary, ýokarky orbitasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Orbitanyň ýa-da radial orbitanyň ikisi-de aýry-aýry bölünenok, rulonlaryň her hatarynyň ýüküni bir wagtda dürli görnüşli ýük göterip biljekdigini tassyklap bilýär.Üç hatar rolikli rulman göterijiniň göterijilik ukyby dört modeliň arasynda iň ulusy we eksenel we radial ululygy belli bir derejede uludyr, üç hatar rolikli rulonly halka halkasynyň gurluşy gaty berkdir.

 • Dişli däl, agyr enjamlar üçin üç hatar rolikli ýeňil rulman

  Dişli däl, agyr enjamlar üçin üç hatar rolikli ýeňil rulman

  1. Çalt eltip bermek we ýerlikli baha

  2. Çig mal üçin EN3.1 we EN3.2 şahadatnamasyny berip bileris

  3. leeňişli podşipnik üçin CCS berip bileris

  4. Üç hatar rolikde uly ýük bar

  5. Amatly modelleri saýlamaga we gowy satuw hyzmatyna eýe bolup bileris

   

 • Dişli däl üç hatar rolikli agyr ýük enjamlary üçin 130 sany seriýaly rulon

  Dişli däl üç hatar rolikli agyr ýük enjamlary üçin 130 sany seriýaly rulon

  1. Üç hatar rolikli rulman uly ýük göterijiligine eýe

  2. Önümçilik wagtymyz 40 gün töweregi

  3. ISO9001: 2015, CCS, SGS şahadatnamasyny berip bileris

  4.Biz çyzgy bilen OEM ýeňil rulman ýasap bileris

  5. Doly gözden geçirmek zerurdyr

 • 131.32.800 daşarky dişli üç hatar rolikli aýlanýan stol

  131.32.800 daşarky dişli üç hatar rolikli aýlanýan stol

  Üç hatar rolikli görnüşli rulman üç oturgyç halkasy bar.Upperokarky we aşaky ýaryş ýollary we radial geçelgeler her bir hatar rulonyň ýüküni takyk kesgitlemek üçin degişlilikde bölünýär.Şol bir wagtyň özünde her dürli ýük göterip biler.Iň uly göterijilik ukyby bolan dört önümiň biridir.Mil we radial ölçegleri uludyr we gurluşy berkdir.Esasanam çelek tigir ekskawatory, tigirli kran, deňiz kran, port kran, polat suw transporty aýlanýan stol we uly tonnaage ýük awtoulag kran ýaly has uly diametri talap edýän agyr enjamlar üçin has amatlydyr.
 • Içerki enjamlar Deňiz kranlary üçin üç hatar rolik

  Içerki enjamlar Deňiz kranlary üçin üç hatar rolik

  1. Üç hatar rulonly rulman üç oturgyç halkadan ybarat

  2. Üç hatar rolikli rulman agyr ýük göterýär

  3. Üç hatar rolikli rulman iň ýokary kuwwat

 • Üç hatar rolikli Tigirli kran üçin agyr ýük göteriji

  Üç hatar rolikli Tigirli kran üçin agyr ýük göteriji

  1. Biz rulman öndürýän zawod

  2. Agyr ýükli halka

  3. Gysga önümçilik döwri

  4. Bäsdeşlik bahasy bilen zawod satuwy

 • Zawod üpjünçiligi Qualityokary hilli üç hatar rolikli egin-eşik

  Zawod üpjünçiligi Qualityokary hilli üç hatar rolikli egin-eşik

  Üç hatar rolikli podşipnikler uly iş radiusyny talap edýän agyr maşynlarda giňden ulanylýar.

 • XZWD | Tuneliň içgysgynç enjamy üçin agyr ýük üç hatar rulonly ýeňil rulman

  XZWD | Tuneliň içgysgynç enjamy üçin agyr ýük üç hatar rulonly ýeňil rulman

  1.Q: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
  J: Biz 20 ýyllyk iş tejribesi bolan öküz öndüriji öndüriji.

  2.Q: gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 4-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 45 gün, Şeýle hem mukdaryna görä.

  3.Q: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?

  J: Hawa, nusgany hödürläp bileris, goşmaça.
  4.S: Iş şertlerine görä ýörite özleşdirme berip bilersiňizmi?

  J: Elbetde, dürli iş şertleri üçin pyçaklary dizaýn edip we öndürip bileris.

  5.Q: Kepilligiňiz nähili?
  J: Satuwdan soň tehniki hyzmat edýäris.

 • üç hatar rolikli rulman

  üç hatar rolikli rulman

  Üç hatar rolikli halkaly rulman oturgyç halkalary, ýokarky orbitasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Hiç bir orbitada we radial orbitada aýry-aýry bölünenok, rulonlaryň her hatarynyň ýüküni bir wagtda dürli görnüşli ýük alyp biljekdigini tassyklaýar. Üç hatar rolikli halka göterijiniň ýük göterijilik ukyby dört modeliň arasynda iň ulusy we eksenel we radial ululygy belli bir derejede uludyr, üç hatar rolikli rulman halka gurluşy gaty berkdir.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň