Iki hatar top ýeňli podşipnik

 • XZWD high quality Slewing bearing for maritime crane

  Deňiz kranlary üçin ýokary hilli XZWD

  Deňiz kranlary üçin ýeňil rulman, müşderi üçin goşa hatar dört nokatly kontakt topy halka halkasyny ulandy.

 • Heavy duty machinery used double row ball slewing ring bearing

  Agyr enjamlar goşa hatar topy halkaly rulman ulandy

  Eger size agyr ýük göteriji podşipnik gerek bolsa, size goşa hatar topy rulman etmegi maslahat berýäris.

  Uly eksenel ýüklemäni we radial ýüklemäni göterip bilýärdiler.Esasanam has uly diametrleri talap edýän agyr enjamlar üçin amatlydyr.

  Çelek tigirli ekskawatorlar we tigir görnüşli kranlar, gämi kranlary, port kranlary, eredilen polatdan işleýän platformalar we uly tonnaly ýük awtoulag kranlary we beýleki enjamlar ýaly.

 • XZWD External gear Slewing bearing for Wind power

  XZWD Daşarky dişli Windeliň güýji üçin ýeňil rulman

  XZWD Daşarky dişli sink örtügi we dişleri söndürmek bilen ýel güýji üçin ýeňil rulman

 • High quality product XZWD 077 series slewing ring bearing with Chain gear

  Zynjyrly dişli ýokary hilli önüm XZWD 077 seriýaly halkaly halka

  Xuzhou Wanda (XZWD) halkaly rulman 077 seriýa ahalka pyçak bilen örtüp bilýär.

 • XZWD Slewing ring bearings for wind power

  Windel güýji üçin XZWD eňňit halkalar

  TheLeňňe podşipnikýel turbinasynyň esasy düzüm bölegi bolup durýar

  Windel turbinalary häzirki wagtda esasan agoşa hatar top dört nokatly kontakt topy

 • double row different ball size slewing bearing without gear 020.25.500

  goşa hatar dürli top ölçegli dişli 020.25.500

  Aýlanýan rulman, şol bir wagtyň özünde uly eksenel ýük, radial ýük we agdarylyş pursatyny göterip bilýän uly rulman görnüşidir.Aýlanýan podşipnikler, adatça, deşik deşikleri, içerki ýa-da daşarky dişli enjamlar, ýag çalýan ýag deşikleri we möhürleýji enjamlar bilen üpjün edilendir, şonuň üçin esasy hereketlendirijiniň dizaýny ykjam, gollanma ygtybarly we tehniki hyzmat amatly bolar.

  Dişler bilen ýa-da bolmazdan dört nokatly kontakt şar podşipnikleri, daşarky dişler we içki dişler, goşa hatar burçly kontakt şar podşipnikleri, silindr görnüşli rolikli podşipnikler, çyzykly rolikli podşipnikler we üç hatar silindr görnüşli rulonly birleşdirilen rulmanlar bar.Olaryň arasynda dört nokat kontakt topy has ýokary statiki ýük göterijiligine eýe;haç silindr görnüşli rolikli ýokary dinamiki ýük göterijiligi bar;çyzylan rolikli rulman rulman, has uly goldaw berkligini we öňünden päsgelçilik arkaly has ýokary aýlanma takyklygyny döredip biler.

  Aýlawly göteriji enjamlar, magdan enjamlary, gurluşyk tehnikasy, port tehnikasy, gämi tehnikasy, ýokary takyklykly radar enjamlary we raketa atyjy enjamlar we beýleki uly aýlaw enjamlarynda giňden ulanylýar.

 • Internal gear double row different ball diameter slewing bearing 023.40.1250

  Içki dişli goşa hatar dürli top diametri 023.40.1250

  Aýlanýan rulmanyň ýokarlanmagy pes tizlikli we agyr ýüküň zerurlygyndan we uly ululyk we uly öwrüm burçunyň hereketinden gelip çykýar.Öldüriji rulman, şol bir wagtyň özünde uly eksenel ýük, radial ýük we agdaryş pursatyny göterip bilýän we goldaw, aýlanmak, geçirmek we berkitmek ýaly köp funksiýa eýe bolan ýörite gurluşly uly podşipnikdir.Ingeňiji göteriji enjam iş ýüküni, ölen agramy, eňňit ýüküni, çaknyşma ýüküni, temperatura ýüküni we ş.m. ýaly köp ýük göterip biler.Aşakda dürli arassalaýjy enjamlaryň ýüküniň aýdyň seljermesi bar.

 • double row ball slewing bearing with different ball diameter 021.40.1400

  Dürli top diametri 021.40.1400 bolan goşa hatar top ýassygy

  Jübüt hatar top görnüşli pyçak üç oturgyç halkasy bar.Polat topy we izolýasiýa bloky ýokarky we aşaky awtoulag ýollaryna gönüden-göni zyňylyp bilner.Güýç ýagdaýyna görä, dürli diametrli iki hatar polat toplar ýerleşdirildi.

  Bu hili açyk gurnama gaty amatly.Upperokarky we aşaky ýaý ýollarynyň podşipnik burçlary 90 ° bolup, uly eksenel güýç we agdarylyş pursatyny göterip biler.Haçan-da radial güýç eksenel güýjüň 0,1 essesinden köp bolsa, ýaryş ýoly ýörite dizaýn edilmelidir.Jübüt woleýbol görnüşli ýeňil rulman uly eksenel we radial ölçeglere eýe we berk gurluşa eýe.Esasanam orta ýa-da ondan ýokary diametrli diňli kran we ýük awtoulag kranlary ýaly enjamlary ýüklemek we düşürmek üçin has amatlydyr.

 • XZWD Double row ball Big capacity Slewing Ring Bearing

  XZWD Iki hatar top Uly kuwwatly eňňit halkasy

  1. Iki hatar şar görnüşli rulman üç oturgyç halkasy bar

  2. Iki hatar top topy has uly raksial we radial ululykda

  3. Iki hatar şar görnüşli rulman, dürli diametrli top strukturasy we birmeňzeş diametrli top gurluşy bar

  4. Aýratynam kran we deňiz tehnikasy üçin ulanylýan goşa çig şar görnüşli rulman

 • Wanda Double Row Ball Slewing Ring Bearing External Toothed Swing Bearing Geared Turntable Bearing

  “Wanda” goşa hatar topy ýeňli halka, daşarky dişli dişli dişli dişli dişli aýlawly rulman

   

  1. Ygtybarly üpjün edijilerden çig mal;
  2. Önümçilik prosesi ISO9001 Hil dolandyryş ulgamyna berk laýyk gelýär.
  3. Işleýişiň hiline berk gözegçilik we önümi eltmezden ozal 100% taýýar önüm barlagy
     Sup Üpjün edijini dolandyrmak prosesi
  Geljek materiallary gözden geçirmek

  - prosese gözegçilik prosesi
  - gutarylan harytlar we gelýän gözleg
  4. Müşderiniň haýyşy boýunça üçünji tarap önüm barlagy kabul ederliklidir.
  5. Programma derňewi üçin standartlaşdyrylan önüm dizaýn prosesini we APQP, PPAP, FEMA kabul etmek.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň