Önümler

 • Uckük awtoulagynyň krany Ulanylýan halka halkasy Daşarky dişli rulmanly / halkaly halka

  Uckük awtoulagynyň krany Ulanylýan halka halkasy Daşarky dişli rulmanly / halkaly halka

  Dürli in engineeringenerçilik kranlary adatça dört bölekden durýar: iş mehanizmi, metal gurluşy, elektrik bekedi we dolandyryş ulgamy.

  Aşakda kranyň iş mehanizmini hödürläris.Dört bölegi öz içine alýar: götermek mehanizmi, luffing mehanizmi,öldürmek mehanizmiwe ýöremegiň mehanizmi.

  Öldürmek mehanizmi hereketlendiriji enjamdan we daşarky dişli rulonly halkadan ybarat

 • Mini ekskawator swing rulman çalyşmagy

  Mini ekskawator swing rulman çalyşmagy

  Mini ekskawator swing rulman çalyşmagy her iki-üç ýyldan bir gezek çalşylmalydyr.Sebäpleriniň köpüsi diş halkasynyň dişli ýykylmagydyr.Uly radiasiýa, uzak möhletli ýokary ýük we aşa köp işlemek, diş halkasynyň dişli ýykylmagyna sebäp bolýar.Ringüzük halkasynyň hiliniň az bölegi.

  XUZHOU WANDA SLEWING BEARING CO. LTD

 • XZWD qualityokary hilli SE seriýasy Gün yzarlaýyş ulgamy üçin ýeňil hereketlendiriji

  XZWD qualityokary hilli SE seriýasy Gün yzarlaýyş ulgamy üçin ýeňil hereketlendiriji

  1. Berkidilen jaý örtügi, esasan tozan, ýagyşdan we poslama garşy hadysalar üçin ýokary talap üçin has ýokary şertlere degişlidir.Takyk IP65.
  2. Dürli hereketlendirijiler (AC, DC, Gidrawlik) müşderiniň islegine görä dizaýn edilip bilner.
  3. Öldüriji halkany esasy komponent hökmünde kabul etmek bilen, bir wagtyň özünde eksenel güýji, radial güýji we egilme pursatyny göterip biler.Süýşüriji hereketlendiriji modully tirkeglerde, ähli görnüşli kranlarda, howa iş platformasynda, gün yzarlaýyş ulgamlarynda we ýel energiýasy ulgamlarynda giňden ulanylýar.
  4. Müşderi üçin yzygiderli modelleri hödürläp bileris.
  5. Müşderi üçin dürli reňkler berip bileris.
  6. Müşderi üçin üýtgeşiklik girizip ýa-da täze modelleri dizaýn edip bileris.

 • Spot satuwy !!! 2023 Gyzgyn Hytaý iň gowy baha SE7-ni öldürdi

  Spot satuwy !!! 2023 Gyzgyn Hytaý iň gowy baha SE7-ni öldürdi

  XZWD Slewing Bearing Co., Ltd.esasan port tehnikasynda, dag magdanlarynda, kebşirleýiş maşynlarynda, gurluşyk ulaglarynda, modully ulaglarda, ýeke ýa-da goşa okly gün yzarlaýyş ulgamlarynda ulanylýan, rulman / pyçak halkasy / pyçakly tegelek we öldüriji sürüjiler / öldüriji hünärmen öndüriji we eksport ediji. we kiçi ýel energiýa ulgamlary we ş.m.

 • Gyzgyn satuw Hytaý XZWD gurçuk dişli SE7 sürüjisi

  Gyzgyn satuw Hytaý XZWD gurçuk dişli SE7 sürüjisi

  “Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.”esasan port tehnikasynda, dag magdanlarynda, kebşirleýiş maşynlarynda, gurluşyk ulaglarynda, modully ulaglarda, ýeke ýa-da goşa okly gün yzarlaýyş ulgamlarynda ulanylýan, rulman / pyçak halkasy / pyçakly tegelek we öldüriji sürüjiler / öldüriji hünärmen öndüriji we eksport ediji. we kiçi ýel energiýa ulgamlary we ş.m.

 • Agyr enjamlar goşa hatar topy halkaly rulman ulandy

  Agyr enjamlar goşa hatar topy halkaly rulman ulandy

  Eger size agyr ýük göteriji podşipnik gerek bolsa, size goşa hatar top pyçakly rulmany maslahat berýäris.

  Uly eksenel ýüklemäni we radial ýüklemäni göterip bilerdiler.Esasanam has uly diametrleri talap edýän agyr tehnika üçin amatlydyr.

  Çelek tigir ekskawatorlary we tigir görnüşli kranlar, gämi kranlary, port kranlary, eredilen polatdan işleýän platformalar we uly tonnaly ýük awtoulag kranlary we beýleki enjamlar ýaly.

 • Mehaniki enjamlar üçin gidrawlik hereketlendiriji bilen SE17 ýeňil sürüji

  Mehaniki enjamlar üçin gidrawlik hereketlendiriji bilen SE17 ýeňil sürüji

  Gidrotehniki hereketlendiriji hereketlendiriji, ekskawatorlar, kranlar, buldozerler we ş.m. ýaly mehaniki enjamlarda giňden ulanylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde beýleki hereketlendiriji enjamlar bilen deňeşdirilende.

 • XZWD OEM, kran üçin iň oňat baha aýlanýan stol

  XZWD OEM, kran üçin iň oňat baha aýlanýan stol

  “Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.”esasan port tehnikalarynda, dag magdanlarynda, kebşirleýiş maşynlarynda, gurluşyk ulaglarynda, modully ulaglarda, ýeke ýa-da goşa okly gün yzarlaýyş ulgamlarynda we kiçi ýel elektrik ulgamlarynda we ş.m. ulanylýan, arassalaýjy rulmanlary, öldüriji sürüjileri hünärmen öndüriji we eksport ediji. / sürüjiler eksenel güýji, radial güýji we egilme pursatyny göterip bilerler.

 • XZWD goşa hatar topy ýeňli halka, daşarky dişli swing rulmanly dişli aýlawly rulman

  XZWD goşa hatar topy ýeňli halka, daşarky dişli swing rulmanly dişli aýlawly rulman

   

  1. Ygtybarly üpjün edijilerden çig mal;
  2. Önümçilik prosesi ISO9001 Hil dolandyryş ulgamyna berk laýyk gelýär.
  3. Getirilmezden ozal hiliň gözegçiligini we 100% taýýar önüm barlagyny
     Sup Üpjün edijini dolandyrmak prosesi
  Gelýän materiallary gözden geçirmek

  - prosese gözegçilik prosesi
  - gutarylan harytlar we gelýän gözleg
  4. Üçünji tarap önüm barlagy müşderiniň islegi boýunça kabul ederliklidir.
  5. Programma derňewi üçin standart önüm dizaýn prosesini we APQP, PPAP, FEMA kabul etmek.
 • XZWD leeke hatar dört nokat topy ýeňli halka tuneli buraw maşynlary

  XZWD leeke hatar dört nokat topy ýeňli halka tuneli buraw maşynlary

  Dürli pudaklardan gelen müşderiler üçin ýokary hilli komponentleri ösdürýäris we öndürýäris.Tejribeli hyzmatdaş hökmünde giň nou-hau we tejribe bilen öwünýäris we aýratyn programmalar üçin komponentlerimizi optimizirleýäris.Müşderi hökmünde gabat gelýän komponentler bilen ýöriteleşdirilen çözgütlerden peýdalanýarsyňyz.

 • Agyr wezipe ýokary hilli üç hatar rolikli ýeňil rulman

  Agyr wezipe ýokary hilli üç hatar rolikli ýeňil rulman

  1. Önümiň her bir iş prosedurasynyň berk gözegçilikde saklanmagyny üpjün etmek üçin zawodlaryň we söwdanyň birleşmegi.
  2. Bäsdeşlik hili we arzan bahasy.
  3. Ösen tehnologiýa, hünärli gaplama, çalt eltip bermek we ösen deňiz, gury ýer we howa logistikasy.
  4. Satuwdan soň öz wagtynda ulanyjylaryň uly tejribe gazanmagyny üpjün edýär.

 • goşa hatar dürli top ölçegli dişli 020.25.500

  goşa hatar dürli top ölçegli dişli 020.25.500

  Aýlanýan rulman, öldüriji rulman diýlip hem atlandyrylýar, şol bir wagtyň özünde uly eksenel ýük, radial ýük we agdaryş pursatyny göterip bilýän uly rulman.Aýlanýan podşipnikler, adatça, deşikler, içki ýa-da daşarky dişli enjamlar, ýag çalýan ýag deşikleri we möhürleýji enjamlar bilen üpjün edilendir, şonuň üçin esasy hereketlendirijiniň gurluşy ykjam, gollanma ygtybarly we tehniki hyzmat amatly.

123456Indiki>>> Sahypa 1/10

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň