Inçe bölüm

 • XZWD | ODM ýöriteleşdirilen halka halkasy WD-061.20.1094F inçe görnüşli rulman

  XZWD | ODM ýöriteleşdirilen halka halkasy WD-061.20.1094F inçe görnüşli rulman

  Highokary hilli pyçak öndürip bileris.WD-061 seriýasynda aşakdaky aýratynlyk bar:
  Gurluşy: dört nokat kontakt topy rulman
  Diş dişleri: daşarky
  Möhürleriň görnüşi: goşa möhürler
  Material: 50Mn / 42CrMo / C45
  Önümiň beýany: weeňil ýeňil podşipnikler dürli in engineeringenerçilik wariantlary üçin amatly we agram möhüm faktor bolanda has amatlydyr, XZWD Bearing-iň pyçak rulmanlary baradaky hünärmenleri, önümleriňiz we in engineeringenerçilik taslamalaryňyz üçin iň oňat böleklere bil baglap biljekdigiňizi kepillendirýär. mümkin bolan iň oňat hereket we netijelilik.

 • XZWD WD-060 seriýaly çalyşma VLI seriýasynyň ýeňil görnüşi Dişli däl ýeňli halkaly podşipnik

  XZWD WD-060 seriýaly çalyşma VLI seriýasynyň ýeňil görnüşi Dişli däl ýeňli halkaly podşipnik

  Ingeňil rulman halkasy, adatça agyr, ýöne haýal öwrüliýän ýa-da haýal yrgyldadýan ýükleri goldaýan aýlaw togalanýan element bolup, köplenç adaty kran ýaly gorizontal platforma ýa-da keseligine ok ýel degirmeniniň ýel öwüsýän platformasydyr.('Öldürmek' ýerini üýtgetmän öwrülmegi aňladýar.)

 • Iýmit enjamlary üçin daşarky görnüşli (WD-061) ýeňil görnüşli ýeňil rulman

  Iýmit enjamlary üçin daşarky görnüşli (WD-061) ýeňil görnüşli ýeňil rulman

  1. Lighteňil görnüşe inçe bölüm Slewing podşipnik hem diýilýär

  2. roweke hatar top pyçakly podşipnik bilen birmeňzeş gurluşy bar

  3. Lighteňil görnüşli eňňit rulman ýeňil agramly, çeýe aýlanýar

  4. Inçe bölek arassalaýjy podşipnik azyk tehnikalarynda, konserw enjamlarynda we daşky gurşaw tehnikalarynda giňden ulanylýar.

  5. Kepilligimiz 12 aý

   

 • Daşky gurşaw enjamlary ýeňil görnüşli podşipnikleri ulandy

  Daşky gurşaw enjamlary ýeňil görnüşli podşipnikleri ulandy

  XZWD podşipnikler Müşderiniň önümçiligini we gowşurylyşyny kanagatlandyrmak üçin elmydama müşderileriň nukdaýnazaryndan gelýärdi we önümiň hili müşderiler tarapyndan ýokary derejede ykrar edilýär.

 • Takyk göteriji ýeňil görnüşli dişli rulman

  Takyk göteriji ýeňil görnüşli dişli rulman

  1. eňiji halka, eňňit halkasy, eňňit halkasy

  2. leumşak rulman üstüni we diş bejergisini üpjün edip bileris

  3. OEM elýeterli

  4. Kepilligimiz 12 aý

  5. ISO9001: 2015, CCS, SGS we beýleki otuz taraplaýyn gözleg bar

 • Içerki dişli 232 HYZMAT BILEN DÖWRÜN DÖWRÜN GÖRNÜŞLERI

  Içerki dişli 232 HYZMAT BILEN DÖWRÜN DÖWRÜN GÖRNÜŞLERI

  1. Düşündiriş
  232 adaty seriýadaky XZWD pyçakly podşipnikler, spacer neýlonly dört nokatly top rulmanlary bar.

  Bu önümler içki, inedördül bölüm, berk dişli halka we daşarky flanes halkasy bilen gurluşa gaýtadan işlenen galp halkalar.XZWD pyçakly podşipnikler 232 standart seriýasynda öňünden ýaglanan ýag bilen üpjün edilýär.

  2. ÜSTÜNLIKLER

  232 standart seriýaly XZWD aýlaw podşipnikleri öndürijilik bilen berkligiň arasynda gowy deňagramlylyga eýe, diňe bir daşky flanes halkasy bar.
  Gurluşyň hakyky artykmaçlygy, ýygnamak aňsat, goşa möhür hatda daşarda ýa-da tozanly gurşawda hem gurlup bilner.
  XZWD 232 standart seriýaly ýalňyşlyklar hem ýokary tizlikde (30 RPM) pes ýüklerde aýlanyp bilýär.

  3. GÖRNÜŞ SÖ .GI

  232 standart seriýaly XZWD öldüriji goldaw, dürli programmalarda ulanylýar:
  * aýlanýan stol;
  * Kebşirleýiş stoly;
  * Amallary awtomatlaşdyrmak pudagy;
  * Gaplamak pudagy;
  * Lighteňil kran;
  * Öz-özi hereket edýän kran;
  * Blender;
  * Lightagtylyk;
  * Coiler;
  * we ş.m.

 • 231 SERIŞDERI

  231 SERIŞDERI

  1. 231 HYZMATNYES DÜZGÜNI

  231 standart seriýadaky XZWD pyçakly podşipnikler, Naýlonda boşluklar bilen dört sany aragatnaşyk nokady bar.Bu önümler daşky, inedördül bölüm, berk dişli halka we içki flanes halkasy bilen gurluş döretmek üçin işlenip düzülen galp halkalardan durýar.231 standart seriýadaky XZAD arassalaýjy podşipnikler öňünden ýag bilen üpjün edilýär.

  2. ÜSTÜNLIKLER

  231 standart seriýadaky XZWD pyçakly podşipnikler, diňe bir flanes halkasy bilen öndürijilik we berklik arasynda oňat ylalaşygy görkezýär.Bu gurluşygyň hakyky artykmaçlygy, aňsat ýygnalmagyndadyr, goşa möhür bolsa ony açyk ýa-da tozanly ýerlerde hem gurup boljakdygyny aňladýar.XZWD 231 seriýaly adaty halka halkalary hem pes ýüklerde 30 sagatda aýlanyp bilýär.

  3. GÖRNÜŞLER

  Flanes öldüriji halkanyň dört kontakt topy bilen birmeňzeş gurluşy bar, ýöne agramy ýeňil we käbir ýeňil görnüşli enjamlar üçin ulanylyp bilner:
  * azyk enjamlary;
  * kebşirleýiş stollary;
  * prosesi awtomatlaşdyrmak pudagy;
  * gaplaýyş pudagy;
  * ýeňil kranlar;
  * öz-özi hereket edýän kranlar;
  * konserw enjamlary;
  * ýeňil makaralar;
  * we ş.m.

   

   

 • OBeke-täk top bilen hatar, goşa diş ýok, STANDARD 230 HYZMATY

  OBeke-täk top bilen hatar, goşa diş ýok, STANDARD 230 HYZMATY

  Düşündiriş
  230 standart seriýadaky XZWD pyçakly podşipnikler, Naýlonda boşluklar bilen dört sany aragatnaşyk nokady bar.Olar iki halkanyň flanesli, dişli dişleri bolmadyk gurluşy emele getirmek üçin ýasalan galp halkalardan durýar.230 standart seriýadaky XZWD pyçakly podşipnikler öňünden ýag bilen üpjün edilýär.

  ÜSTÜNLIKLER
  230 standart seriýadaky XZWD pyçakly podşipnikler, ýokary flanes sebäpli ýokary köpugurlylygy we aňsat ýygnanyşygy sebäpli öndürijilik we berklik arasynda oňat ylalaşygy görkezýär.Olaryň goşa möhüri, açyk ýa-da tozanly şertlerde hem gurlup bilinjekdigini aňladýar.XZWD 230 standart seriýaly pyçaklar hem pes ýüklerde ýokary tizlikde (30 aýlaw) aýlanyp bilýär.

 • XZWD |Qualityokary hilli zawod, aýlawly rulman öndürýär

  XZWD |Qualityokary hilli zawod, aýlawly rulman öndürýär

  XZWD ýeňil rulman, her bir hyzmatdaşymyz üçin halka halkasyna uly goldaw berip biler!

  Dikeldiş üçin bilelikde!

  Islegiňiz bar bolsa biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

   

 • WD-060.20.0544 ýeňil görnüşli ýeňil halka, VSU20 RK.S.060 IM.O11-20

  WD-060.20.0544 ýeňil görnüşli ýeňil halka, VSU20 RK.S.060 IM.O11-20

  Lighteňil ýeňil rulman, bir hatar dört nokatly kontakt topy bilen birmeňzeş gurluşa eýedir, ýöne agramy ýeňil we käbir ýeňil görnüşli enjamlar üçin ulanylyp bilner.
  Esasan ulanylýar:
  1. Azyk enjamlary
  2. Konserw enjamlary
  3. Daşky gurşaw enjamlary
  4. Awtoulag duralgasy we ş.m.
  Şeýle hem beýleki ýeňil işleýän maşynlar üçin ulanylyp bilner.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň