Habarlar

 • Uçar köprülerinde ýeňil rulmanyň ulanylyşy

  Uçar köprülerinde ýeňil rulmanyň ulanylyşy

  Grounderüsti işleýiş enjamy hökmünde, oturylyşyk köprüsi münmek derwezesinden uçar kabinasynyň gapysyna çenli uzalyp, ýolagçylara kabinanyň girmegini we çykmagyny aňsatlaşdyrýar.Şeýle-de bolsa, ulanylanda howa köprüsi titremä we seslere ýykgyn edýär.Bu diňe bir işgärleriň howpsuzlygyna we rahatlygyna täsir etmän, eýsem ...
  Koprak oka
 • Dik eňňit sürüjiniň ulanylyşy

  Dik eňňit sürüjiniň ulanylyşy

  Dik dik hereketlendiriji köp sanly önümçilikde, esasanam gurluşyk we agyr tehnika pudaklarynda möhüm elementdir.Bu enjam dürli ýükler üçin möhüm gural bolup, agyr ýüklere aýlanmagy üpjün etmek üçin döredildi ...
  Koprak oka
 • Awtoulag ýolunyň ýylylygy bejermegiň pyçakly ähmiýeti

  Awtoulag ýolunyň ýylylygy bejermegiň pyçakly ähmiýeti

  Leňňe podşipnikler köprülerde, uly tehnikalarda, demirýol ulaglarynda we tunel enjamlarynda ýaly köp sanly amaly we mehaniki enjamlarda ulanylýan aýlanýan komponentlerdir.Örtükli podşipnikler önümçiliginde manufaka berk gözegçilik etmeli ...
  Koprak oka
 • Sýuzhou wanda pyçakly gözegçilik enjamlary

  Sýuzhou wanda pyçakly gözegçilik enjamlary

  Hil kompaniýanyň durmuşydyr.XZWD-iň hil syýasaty “Üstünlige ymtylmak, ýokary hilli önümleri emele getirmek, müşderileriň göwnünden turmak we üznüksiz gowulaşmak”.Bu gün iki sany gözleg enjamy ederin.1.Himiki elementleriň komponent derňewi, amatlylygy üpjün etmek üçin ...
  Koprak oka
 • Sýuzhou Wanda ýeňiji rulon, ýüzýän kran üçin 5 metrlik rulman üstünlikli getirildi

  Sýuzhou Wanda ýeňiji rulon, ýüzýän kran üçin 5 metrlik rulman üstünlikli getirildi

  Floüzýän kran gämisi halas ediş in engineeringener gämisinde iň möhüm gämi görnüşlerinden biridir we gark bolan gämi halas ediş in engineeringenerçiliginde giňden ulanylýar.Uly ýüzýän kranyň dizaýnynda, rulman gurluşynyň dizaýny möhümdir.Ölüleri göterýär ...
  Koprak oka
 • Global egin-eşik bazaryndaky çykyş bahasynyň ep-esli ýokarlanmagyna garaşylýar

  Global egin-eşik bazaryndaky çykyş bahasynyň ep-esli ýokarlanmagyna garaşylýar

  Hytaý bazarynda egriji podşipnikler soňky ýyllarda çalt ösdi.Uly daşary ýurt kompaniýalary Hytaýyň materiginde yzygiderli önümçilik zawodlaryny gurdular ýa-da Hytaý kompaniýalary bilen bilelikdäki kärhanalary öndürdiler.2018-nji ýylda Hytaýyň materiginde pyçakly podşipnikleriň önümçiligi takmynan 709,000 toplum boldy we i ...
  Koprak oka
 • Molibden bazary gowşak işlemegini dowam etdirýär, Molibden bazary bir burça öwrülende?

  Häzirki wagtda içerki molibden bazary peselmek tendensiýasyny görkezmegini dowam etdirýär, bazaryň umumy görüş atmosferasy güýçli, polat söwdasy bahalara basyş etmegini dowam etdirýär, hakyky ýeke geleşigiň ýoklugy, bazar duýgusy henizem pessimizmiň tarapdary; demir zawody tersine ...
  Koprak oka
 • Näme üçin pyçak zaýalanýar we oňa nähili çemeleşmeli

  Näme üçin pyçak zaýalanýar we oňa nähili çemeleşmeli

  1. Öldüriji rulmanyň zyýan hadysasy truckük awtoulag kranlary we ekskawatorlar ýaly dürli gurluşyk tehnikalarynda, aýlaw halkasy, aýlanýan stol bilen şassiniň arasynda eksenel ýük, radial ýük we geçiş pursatyny geçirýän möhüm bölekdir.Lighteňil ýük şertlerinde kadaly işläp biler ...
  Koprak oka
 • Rulman we çeňňek meshleri ​​öldüreniňde nämäni peseldýär?

  Rulman we çeňňek meshleri ​​öldüreniňde nämäni peseldýär?

  “Xuzhou Wanda” arassalaýjy podşipnik, pyçak we pion bilen ýöriteleşen öndüriji.Bu gün öndüriji, aşaky hadysanyň nämedigini size hödürlär.Işlemek prosesinde dişli öndüriji usul bilen çekilýär, käwagt kesiji dişiň ýokarsy p ...
  Koprak oka
 • Hytaýda aýallar güni

  Fewral aýynda ýel mart aýynda ýazda öwüsip başlady we yssy “8-nji mart ″ Halkara işleýän aýallar güni hem geldi.8-nji martda öýlän kompaniýa ajaýyp bahar paslyna başlady we “Asmanyň ýarysy” pa ...
  Koprak oka
 • Deňiz kranynyň ýeňil rulman ulanandygyny bilýärsiňizmi?

  Deňiz kran, deňiz kran diýlip hem tanalýan kran gämidäki uly palta enjamlary, gämi ýükleýän we düşürýän enjam, gidrawliki kran ýüklemek we düşürmek enjamlarynyň köp ulanylýan gämisi.Leňňe podşipnik enjamlaryň iň köp ulanylýan bölegi.M-de aýrylmaz ...
  Koprak oka
 • Xuzhou Wandanyň ulanylmaýan halka halkalarynyň posynyň öňüni almak baradaky teklipleri

  Xuzhou Wandanyň ulanylmaýan halka halkalarynyň posynyň öňüni almak baradaky teklipleri

  “Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.” dürli ululykdaky podşipnikleri öndürmekde ýöriteleşen öndüriji.Indi öňünden halka satyn alýan we uzak wagtlap gurulmadyk we ulanmadyk käbir müşderiler üçin inerenerimiz aşakdaky teklipleri berýär.1.Slaw ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň