Habarlar

 • Large Gear Ring For Excavator Slewing Bearing

  Ekskawator siňdiriji podşipnik üçin uly dişli halka

  Haçan-da ekskawator aýlananda adaty bolmadyk ses çyksa, doly rewolýusiýa wagtynda belli bir ýerde bir ses bar bolsa, synagdan geçirilmeli.Pişikli dişli we uly halka dişli dişleriň döwülendigini ýa-da ýokdugyny gözden geçiriň.Şol bir wagtyň özünde, ekskawatoryň uly halka dişleriniň diş döwülmegi ...
  Koprak oka
 • Maintenance of Hydraulic Excavator Slewing Bearing

  Gidrawlik ekskawator siňdiriji podşipniklere hyzmat etmek

  Gidrawlik ekskawatorlar, adatça, bir hatar 4 ballyk kontakt topy içerki diş dişleýji podşipnikleri ulanýarlar.Ekskawator işleýän mahaly, ok göteriji rulon eksenel güýç, radial güýç we süýşüriji pursat ýaly çylşyrymly ýükleri göterýär we onuň amatly saklanmagy örän möhümdir.Sl hyzmat etmek ...
  Koprak oka
 • How to do Anti-rust of slewing bearing?

  Öldüriji ruluň poslama garşy nädip etmeli?

  Örtükli podşipnik köp mehaniki enjamlaryň möhüm bölegidir.Metal aksessuar hökmünde, uzak wagtlap ulanylmasa ýa-da dogry saklanmasa, poslamak aňsat.Poslanan halka wagtynda bejerilmese, ýerine ýetirişine täsir ediler.Bu gün birnäçe tanyşdyrarys ...
  Koprak oka
 • How To Realize Self-locking of Straight-tooth Slewing Drive

  Göni diş dişleýji sürüjiniň öz-özüni gulplamagy nädip amala aşyrmaly

  Diş görnüşli pyçakly sürüjä köplenç göni diş ýuwujy hereketlendiriji diýilýär.Geçiriş prinsipi, gysýan enjamyň halka dişli gysgyçdan aýlanmagyna itergi berýän azaldyjy enjamdyr.Geçiriş ýörelgesinden netijä gelmek aňsat.Göni diş dişlemek ...
  Koprak oka
 • Talking about the installation and use of large-scale amusement equipment slewing support

  Uly göwrümli güýmenje enjamlaryny oturtmak goldawyny gurmak we ulanmak barada gürleşmek

  Hytaýda öldürilýän podşipnikleriň ilkinji toplumy (www.xzwdslewing.com) 1964-nji ýylda dünýä indi. Öldüriji podşipnikler “maşynyň birleşmesi” diýlip atlandyrylýar we öňki we indiki baglanyşykda rol oýnaýar.Ikirjiňlenýän topy öldürýän rulman ýokary takyklyga we pes öz-özüne ýeterlikdir.Onda ...
  Koprak oka
 • The slewing ring bearing for Rota-table trailer

  “Rota-stol” tirkegi üçin ýeňil halka

  Häzirki wagtda bazarda rota-stol tirkegi bar. Tekiz ýük awtoulagynda aýlanýan trolleý, uly enjamlary daşamakda kiçi ýer çäklendirilende götermek we gurnamak gurluşygy amala aşyrylyp bilinmez.Syýahatçynyň ýokarky bölegi ...
  Koprak oka
 • New Arrivals – Weather Station Series

  Täze gelenler - Howa menzili seriýasy

  Howa stansiýasy, termometr gigrometri we sagady ýaly köp sanly sanly elektron önümini dizaýn ediň, ösdüriň, öndüriň we satyň.Toparymyz 3 konsepsiýa dizaýnerinden we 8 hünärmen tehniki inersenerden ybarat, OEM we ODM hyzmatlaryny müşderilere hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Environmental protection equipment use Light type slewing bearings

  Daşky gurşawy goramak enjamlary ýeňil görnüşli podşipnikleri ulanýarlar

  Recentlyakynda, Xuzhou Wanda pyçakly podşipnik, dünýä belli daşky gurşawy goramak enjamlaryny öndürijä öz wagtynda WD-231.20.0544 ýeňil görnüşli podşipnikleri berdi.Önümiň ýokary hilli, netijeli we durnukly üpjünçilik kepilligi we hünärmen topary bolan Suzhou Wanda ...
  Koprak oka
 • How to judge whether the slewing bearing grease has deteriorated

  Örtükli ýagyň ýaramazlaşandygyny ýa-da ýokdugyny nädip kesgitlemeli

  Örtükli podşipnikler (www.xzwdslewing.com) ulanylanda, köp adam podşipnikleri ýaglamak üçin ýag ulanmagy saýlaýarlar.Rulman ýagy esasan rulmanyň sürtülme koeffisiýentini azaltmak we işleýiş wagtynda rulmanyň energiýa sarp edilişini azaltmak üçin ulanylýar we şeýlelik bilen deslapky takyklygy üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Domestic Market Pattern of Slewing Bearing Industry

  Leňil önümçilik pudagynyň içerki bazary

  Häzirki wagtda içerki bazaryň pyçakly önümçilik pudagynda esasy bäsdeşlik nusgasy: iki görnüşli kärhananyň bäsdeşlikde artykmaçlygy bar.Birinjisi, belli daşary ýurt kompaniýalary we tutuşlygyna daşary ýurt kärhanalary bilen bilelikdäki kärhanalar ýa-da kooperatiw kärhanalar.Olaryň pr ...
  Koprak oka
 • Slewing bearing for maritime crane

  Deňiz kranlary üçin ýeňil rulman

  Recentlyaňy-ýakynda kompaniýamyz tarapyndan uly deňiz göteriji kran kärhanasy üçin öndürilen köp sanly rulman önümleri öz wagtynda gowşuryldy.Deňiz kranlary deňizde işleýändigi sebäpli daşky gurşaw çylşyrymly we enjamlaryň howpsuzlyk talaplary has ýokary.Deňiz kranlary aýratyn ...
  Koprak oka
 • Wind Power Industry Promotes Development of Wind power Bearing Market

  Windel energiýasy senagaty ýel energiýasy göteriji bazaryň ösmegine kömek edýär

  Windel kuwwatlylygy, ýel energiýasy enjamlaryny ýygnamak işinde ýörite ulanylýan podşipnikdir.Gatnaşan önümlere esasan ýaňakly podşipnik, pyçakly podşipnik, esasy wilka, dişli guty we generator podşipnigi girýär.Windel elektrik enjamlarynyň özi aýratynlyklary bar ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň