Hil barlagy

Müşderiniň islegleri bilen hiline ünsi jemläň we TQM-ni doly durmuşa geçiriňbaşlangyç nokady we barjak ýeri hökmünde quality hiliň dört derejesindenjogapkärçiligiň habardarlygy, işiň hili, önümiň fiziki hili,hil dolandyryş ulgamynyň işleýiş hili "hemmetaraplaýyn wedoly prosesi täsirli gözegçilik, önümi üznüksiz gowulandyrmakhili, müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak

1. Makullanan ygtybarly üpjün edijilerden çig mal;

2. Önümçilik prosesi ISO9001 Hil dolandyryş ulgamyna berk laýyk gelýär.

3. Işiň hiline gözegçilik etmek we gowşurylmazdan ozal 100% taýýar önüm barlagy;

4. Müşderiniň haýyşy boýunça üçünji tarap önüm barlagy kabul ederliklidir.

5. Programma derňewi üçin standartlaşdyrylan önüm dizaýn prosesini we APQP, PPAP, FEMA kabul etmek.

Ilki bilen öňüni alyş ýörelgesini goldaýarys we önümiň hiline gözegçilik etmek üçin KPI-ni import etdik.OveSoňky bäş ýylda önümimizi barlamagyň bahasy 99,5% -den ýokary.Müşderiniň soňky üç ýylda jogap beriş derejesi 0,05% -den pes.Productokary önümiň hili we ajaýyp hyzmaty ýurtdaky we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan öwüldi.

d10cfcd0
cb2ade84

Önümiň hilini barlamak boýunça ylmy amallar

Çig maldan ahyrky önüme çenli umumy hil gözegçiligini geçirýäris, Her bir prosesi her dürli anyklaýyş enjamlary we synag usuly bilen ýörite işleýän inspektorlar tarapyndan barlanar.

图片1
4
3

Awtoulag ýoly we dişli ýylylygy bejermek dilim gatlagy

2
1

Awtoulag ýolunyň ýarylmagy

2

Metallografiki ýalpyldawuk maşyn

3

Metallografiki mikroskop

4

Trilinear ölçeg guralyny utgaşdyrýar

1

Dartyş synag enjamy


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň