Daşky dişli 131.32.800 görnüşli üç hatar rolikli aýlaw stoly

Gysga düşündiriş:

Üç hatar rulon görnüşli rulman üç oturgyç halkasy bar.Upperokarky we aşaky ýaryş ýollary we radial geçelgeler her rulonyň ýüküni takyk kesgitlemek üçin degişlilikde bölünýär.Şol bir wagtyň özünde her dürli ýük göterip bilýär.Iň uly göterijilik ukyby bolan dört önümiň biridir.Miliň we radial ölçegleri uludyr we gurluşy berkdir.Aýratynam, çelek tigir ekskawatory, tigirli kran, deňiz kran, port kran, polat suw transporty aýlanýan stol we uly tonnaage ýük awtoulag kran ýaly has uly diametri talap edýän agyr enjamlar üçin has amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Üç hatar rolikli podşipnikde üç oturgyç halkasy bar, ýokarky we aşaky we radial ýaryş ýollary degişlilikde aýrylýar, şonuň üçin her rulonyň ýüki takyk kesgitlenip bilner we şol bir wagtyň özünde dürli ýük göterip biler.Iň uly göterijilik ukyby bolan dört önümiň biridir.Ok we radial ölçegleri uludyr we gurluşy berkdir.Aýratynam, çelek tigir ekskawatory we tigir görnüşli göteriji maşyn ýaly has uly diametri talap edýän agyr tehnikalar üçin agyr enjamlar, deňiz kranlary, ýeňil kranlar we uly tonnaly ýük maşynlary kranlary we beýleki tehnikalar üçin has amatlydyr.

Bir hatar haçly rulonly rulman, dört silindr görnüşli rulonly dört nokatly kontakt sferik rulman görnüşine meňzeýär, gysga silindr görnüşli rulonlardan diňe bir hatar togalanýan elementler bar;ýanaşyk rulonlaryň oklary 90 ° haçda ýerleşýär;içki we daşarky halkalarda iki sany ýaryş ýoly bar we ýaryş ýoly çyzykly.Rolikleriň ýarysy aşak ok güýjüni, ýarysy bolsa ýokary ok güýjüni göterýär.

Bir hatar dört nokat kontakt topy pyçakly rulon, togalanýan element hökmünde bir hatar polat toplara we polat toplaryň arasynda ýekeje izolýasiýa bloky bar.Içki we daşarky halkalar aýrylmazdyr we polat toplar doldurgyç deşiklerinden ýüklenýär.Top ýaryş ýolunyň dört nokady bilen kontaktda bolup, şol bir wagtyň özünde eksenel güýji, radial güýji we agdaryş pursatyny göterip biler.

Bu iki görnüşli pyçaklaryň öz aýratynlyklary bar.Rolik bilen rulonyň arasyndaky kontakt burçy, top rulmasynyňkydan has uly bolany üçin, rulon bilen top rulmasynyň arasyndaky baglanyşyk burçy, top rulmasynyňkydan has uly bolar.Şol sebäpden, joşgunly yrgyldy mümkin boldugyça az bolmalydygyny göz öňünde tutup, haçly rolikli rulman rulmany saýlamaly.

1600402726

Üç hatar rolikli armatura möhüm geçiriji komponentdir.Otnositel aýlanmany gazanmak üçin amal wagtynda köp güýç götermeli.Dürli mehaniki enjamlaryň giňden ulanylmagy bilen üç hatar rolikli rulman enjamyň iň möhüm bölegi bolup durýar.Esasy esbaplar dürli gurluşyk tehnikalarynda, lukmançylyk tehnikalarynda we senagat enjamlarynda giňden ulanylýar we ýokary derejede ykrar edildi.Lighteňil seriýaly ýeňil rulmanyň daşky dişli üç hatar rolikli rulman üçin möhüm önümdir.Enjam iş wagtynda geýilse, sürtülmäni we ýyrtylmagyny azaltmak üçin köp bölekleriň arasynda ýaglap bolýar.Mehaniki enjamlaryň işleýşini güýçlendirmek üçin enjamlary duruzmak we jikme-jik gözden geçirmek has gowudyr.arada
Enjamda üç hatar rolikli rulmanlaryň hyzmat ediş möhletini uzaltmak üçin, adatça önümiň poslaýjy önüme poslamagyna üns bermek we poslama garşy çäreleri görmek iň gowusydyr.Adatça, ýüzüni yzygiderli arassalaň we arassalaýyş täsirini ulanyň.Önümiň üstüni şol bir wagtyň özünde gury saklamak, pos ýagyna garşy üns bermek has gowudyr, aýratyn ýagdaýlara duş gelseňiz, wirusa garşy ýagy saýlap bilersiňiz.Aslynda, üç hatar rolikli rulman gaty gowy önüm.Braketany zaýalamazlyk üçin ulanylmaýan wagtyňyz eliňiz bilen degmezlik has gowudyr.

91b0b94a60fff07c1e1891360d1250b

Senagat bölekleriniň möhüm bölegi hökmünde üç hatar rulonly rulman önümçilikde ýüze çykýan iň uly mesele.Hiç hili gowulaşma bolmady.Diňe üznüksiz gözleg we ösüş, önümiň dizaýnyny we gurluşyny gowulandyrmak bilen, pudagyň has gowy ösüşi we tizligi bolup biler.Mysal üçin, bölekleriň önümçilik prosesinde takyklyk meselesi henizem ünsümize mynasyp.Häzirki wagtda bölekleriň takyklygy minus 0,5 mm töweregi, ýöne 0,2 mm ýaly has takyk we has takyk takyklygy yzarlamaly, diňe ýeterlik maksat.Bu önüm täze ösüş gazanyp biler.

Başga bir mysal, üç hatar rolikli halkaň üstünde gurlan material, bu hem uly mesele.On ýyldan gowrak ozal ulanylan garyndy gowulaşmady, şonuň üçin oňa hem üns berilmelidir.Has ýerlikli dizaýn edilmeli we ulanmak aňsat bolan täze materiallar ulanylmaly.Ahyrynda gurluşda bölekler ulanylýar.Indi bu goldaw adatça dört bölekden durýar.Goldawyň üç bölege ýa-da hatda böleklere bölünmegine-de üns bermeýäris.Bu nukdaýnazardan ýeterlik işçi güýji we serişdeleri goýmaly.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň