Roweke hatar çyzykly rolikli ýeňil rulman

 • China factory supply Slewing bearing for the welding positioner

  Hytaý zawody kebşirleýiş pozisiýasy üçin ýeňil rulman bilen üpjün edýär

  “Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.”.hünärmen öndürijidirpodşipnikler, dizaýny, önümçiligi we gözleg we ösüşi birleşdirmek.

 • large diameter four point contact ball turntable bearing for robot

  robot üçin uly diametrli dört nokat kontakt topy aýlaw stoly

  1.Single Row Dört nokat kontakt topy eli podşipnikler.
  2.Single Row Crossed Roller Slewing podşipnikleri
  3. Iki gezek hatar pökgi podşipnikleri
  4. Üç hatar rolikli ýeňil podşipnikler
  5.Bu bölümiň ýeňil podşipnikleri (Lightagtylyk görnüşi).
  6.Bu bölümiň ýeňil podşipnikleri (flanes görnüşi)

 • 113 series slewing ring with internal tooth used for high precision machinery

  Highokary takyk enjamlar üçin ulanylýan içki dişli 113 seriýaly halka

  Size ýokary hilli süýümli aýlaw stoly gerekmi?

  Iň oňat bahany almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

  Köp sag boluň!

   

 • Single row cross roller slewing ring with external gear 111 series swing bearing

  Roweke hatar rolikli daşarky dişli 111 seriýaly swing rulonly halka

  Bir hatar çyzykly rulonly rulmanlaryň artykmaçlyklary:

  1. Gurluş güýjüniň paýlanyşy gaty üýtgeşik we deformasiýa garşy durmak ukyby ajaýyp.
  2. Takyk ýerleşişi has güýçlidir we ofset ýalňyşlygy nola deňdir.
  3. Zawodyň tehnologiki derejesi we önümçilik derejesi.
  4. Rotokary aýlaw takyklygy, deformasiýa güýçli garşylyk, uly göterijilik ukyby we çeýe gurluş dizaýny ýaly artykmaçlyklar.
 • Single row cross roller type Slewing Bearing for gearless Solar Tracker 110.25.500

  Roweke hatar rulon görnüşi, dişli Solar Tracker 110.25.500

  Roweke hatar haçly rulonly rulman, iki oturgyçdan, ykjam gurluşdan, ýeňil agramdan, önümçiligiň ýokary takyklygyndan, gurnamagyndan, gurnama takyklygynyň talaplarynyň kiçi boşlugyndan ýokary, 1: 1 haçyň rulony, ok güýjüne çydap biler we ulag, in engineeringenerçilik enjamlary we harby önümleri götermekde giňden ulanylýar.

  Slewing halkasyna aýlawly rulman hem diýilýär, käbir adamlar oňa şeýle hem atlandyrýarlar: aýlaw goldawy, siklotron goldawy. Atlar pyçakly rulon, Slewing halkasy, aýlawly rulon we Slewing halkasy diýilýär. enjamy ”.Iki obýektiň arasynda aýlawly hereket etmeli we şol bir wagtyň özünde aýy eksenel güýji, radial güýç we egilme pursaty üçin zerur bolan enjam üçin zerur geçiriji komponentdir. Maşyn senagatynyň çalt ösmegi bilen, pyçak goldawy giňden ulanyldy Deňiz enjamlary, gurluşyk tehnikasy, ýeňil senagat tehnikasy, metallurgiýa tehnikasy, lukmançylyk tehnikasy, senagat tehnikasy we beýleki pudaklar.

 • XZWD single row ball geared tapered slewing ring bearings

  XZWD ýeke hatar top bilen örtülen halkaly podşipnikler

  Önümler in engineeringenerçilik tehnikasynda, gurluşyk tehnikasynda, metallurgiýa we magdançylyk tehnikasynda, ýük daşaýan port tehnikasynda, daşky gurşawy goraýjy enjamlarda, ýeňil senagat tehnikasynda, nebit himiýa tehnikasynda, in engineeringenerçilik ulagynda, uruş senagatynda enjamlarda we ş.m. giňden ulanylýar.Eňňir halkasy bir wagtyň özünde eksenel, radial ýük we egilme pursat ýüküni göterip biler.Pion, planeta dişli gutusy we hereketlendirijiler bilen birleşdirilip bilner…

 • XZWD 011.60.2800 External Gear Single Row Ball Slewing Ring for Crane

  XZWD 011.60.2800 Kran üçin daşarky dişli ýeke hatar top topy

  Wanda topary yzygiderli gowulaşmak ruhuny saklamagy we berk hil gözegçilik standartlary, çalt jogap bermek, çalt eltip bermek we arzan bahadan strategiýamyzy jemlemegi maksat edinýär. Müşderilerimiziň barha artýan islegleriniň üstünde işlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Aýratyn zerurlyklaryňyz üçin podşipnik dizaýnyny optimizirlemek ukybymyz deňi-taýy ýok, dizaýn, önümçilik we durmuşa geçiriş prosesinde size kömek ederis.
  Biziň halka haltanyň diametri diapazony 200 mm-den 5000 mm-e çenli bolup biler .Seňňe sürüjisi üçin 60-dan gowrak model bilen 3 ″ 25 ″ aralygynda dokuz (9) dürli ululyk bar.

 • XZWD single row ball slewing bearing turntable for tower crane

  Minaranyň kranlary üçin XZWD ýeke hatar topy aýlawly aýlawly stol

  Her önümçiligiň jikme-jikliklerine üns berýäris we gözegçilik edýäris, Diňe gowy önümleri müşderilere ýetirmek üçin.
  Örtükli rulmanyň materialy, adatça, 42CrMo, 50Mn ýaly ýokary garyndyly gurluşly polatlardyr.
  Dolandyryş korpusynyň materialy GCr15 bolup, ýokary hilli içerki üpjün edijilerden satyn alynýar.
  Önümler şulary öz içine alýar: leeke we goşa hatar top, üç hatar rolik, haçly rulon möhürlenen we açylmadyk içerki dişli, daşarky dişli we dişli däl arassalamak ýa-da öňünden ýüklenen.

 • XZWD | External gear Precision Crossed roller Slewing Bearing

  XZWD |Daşarky dişli takyklyk Kesilen rolikli eňňitli podşipnik

  Bir hatar kesilen rolikli rulman köp programmalarda giňden ulanyldy:
  1. Ulag götermek
  2. Gurluşyk enjamlary
  3. Harby önümler

   

 • XZWD 4 point angular contact ball turntable slewing bearing

  XZWD 4 nokat burç kontakt topy aýlanýan stol rulman

  Eňňir halkasy bir wagtyň özünde eksenel, radial ýük we egilme pursat ýüküni göterip biler.Pion, planeta dişli gutusy we hereketlendirijiler bilen birleşdirilip bilner…

  Eltip beriş wagtyny, önümçilik tertibini aşakdaky ýaly kepillendirmek üçin berk önümçilik meýilnamamyz bar:

 • Customized OEM Roller Slewing Bearing used for Lifting transportation | XZWD

  Transportationük daşamak üçin ulanylýan OEM Roller Slewing podşipnigi |XZWD

  Üstünligi:
  1. Iki oturgyç halkadan ybarat
  2. Ykjam gurluş we ýeňil agram
  3. precokary takyklyk, ownuk arassalama
  4. eksenel güýji, netijede pursat we uly radial güýji göterip biler

 • XZWD Roller Precision Slewing Bearing External Gear

  Daşarky dişli XZWD Roller Precision Slewing Bearing

  Rolik we ýaryş ýoly 45 ok derejesinde ýerleşýär.
  Bu dizaýnlar üçin statiki ýükleýiş kuwwaty, rolikleriň üstki kontakt meýdanyna garanyňda, dört we sekiz nokat kontakt podşipniklerinden tapawutlylykda has ýokarydyr;
  bu dizaýndaky berklik has ýokary aýlanma tizligini üpjün edýär we monta inda has köp gabat gelmezlige mümkinçilik berýär.
  Şeýle-de bolsa, radial zyňmak çäklendirmeleri dört we sekiz nokat aragatnaşygyň dizaýnyndan azdyr.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň