goşa hatar dürli top ölçegli dişli 020.25.500

Gysga düşündiriş:

Aýlanýan rulman, öldüriji rulman diýlip hem atlandyrylýar, şol bir wagtyň özünde uly eksenel ýük, radial ýük we agdaryş pursatyny göterip bilýän uly rulman.Aýlanýan podşipnikler, adatça, deşikler, içki ýa-da daşarky dişli enjamlar, ýag çalýan ýag deşikleri we möhürleýji enjamlar bilen üpjün edilendir, şonuň üçin esasy hereketlendirijiniň gurluşy ykjam, gollanma ygtybarly we tehniki hyzmat amatly.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Iki hatar armatura üç ýaryş bar.Polat top we izolýasiýa bloky ýokarky we aşaky awtoulag ýollaryna gönüden-göni zyňylyp bilner.Dürli diametrli iki hatar polat toplar, stres ýagdaýyna görä düzülendir.Bu hili açyk gurnama gaty amatly.Upperokarky we aşaky ýaý ýollarynyň podşipnik burçlary 90 ° bolup, uly eksenel güýç we agdaryş pursatyny göterip biler.Radial güýç eksenel güýjüň 0,1 essesinden köp bolsa, geçelge ýörite dizaýn edilmelidir.Dürli diametrli goşa hatar sferik pyçagyň eksenel we radial ölçegleri birneme uludyr we gurluşy berkdir.Esasanam orta ýa-da ondan ýokary diametri bolan minara kranlary, ýük awtoulag kranlary we beýleki ýüklemek we düşürmek enjamlary üçin has amatlydyr.

Öldüriji rulmanyň köp görnüşi bar, ýöne olaryň gurluşy esasan birmeňzeş.Daşarky halka (dişli ýa-da dişsiz) ,.Möhür guşak ,.Aýlaw elementi (top ýa-da rolik), ýag burun, wilka, wilka, içki halka (dişli ýa-da dişsiz), spacer ýa-da kapas, deşik (ýüplükli ýa-da tekiz).

1594888554 (1)

 

Dürli gurluş görnüşlerine görä, aýlanýan stoly podşipnikleri dört nokat kontakt topy aýlanýan podşipniklere, silindr görnüşli (tegelek) rolikli aýlanýan podşipniklere, goşa hatar dört nokatly top aýlanýan podşipniklere, goşa hatar azaldylan diametrli sferik rulmanlara, top rolik kombinasiýalaryna we üç hatara bölmek mümkin. silindr rolikli birleşdirilen aýlanýan podşipnikler.Aboveokardaky podşipnikler dişli ýa-da ýokdugyna we dişleriň paýlanyşyna görä dişsizlere bölünýär, görnüşi, daşky diş görnüşi ýa-da içki diş görnüşi ýaly dürli gurluşlar bar.

011.30.330F-1

 

Soragyňyz bar bolsa bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, ýörite maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň