goşa hatar dürli top ölçegli dişli 020.25.500

Gysga düşündiriş:

Aýlanýan rulman, şol bir wagtyň özünde uly eksenel ýük, radial ýük we agdarylyş pursatyny göterip bilýän uly rulman görnüşidir.Aýlanýan podşipnikler, adatça, deşik deşikleri, içerki ýa-da daşarky dişli enjamlar, ýag çalýan ýag deşikleri we möhürleýji enjamlar bilen üpjün edilendir, şonuň üçin esasy hereketlendirijiniň dizaýny ykjam, gollanma ygtybarly we tehniki hyzmat amatly bolar.

Dişler bilen ýa-da bolmazdan dört nokatly kontakt şar podşipnikleri, daşarky dişler we içki dişler, goşa hatar burçly kontakt şar podşipnikleri, silindr görnüşli rolikli podşipnikler, çyzykly rolikli podşipnikler we üç hatar silindr görnüşli rulonly birleşdirilen rulmanlar bar.Olaryň arasynda dört nokat kontakt topy has ýokary statiki ýük göterijiligine eýe;haç silindr görnüşli rolikli ýokary dinamiki ýük göterijiligi bar;çyzylan rolikli rulman rulman, has uly goldaw berkligini we öňünden päsgelçilik arkaly has ýokary aýlanma takyklygyny döredip biler.

Aýlawly göteriji enjamlar, magdan enjamlary, gurluşyk tehnikasy, port tehnikasy, gämi tehnikasy, ýokary takyklykly radar enjamlary we raketa atyjy enjamlar we beýleki uly aýlaw enjamlarynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Leňňe podşipnik giňişleýin ýük göterip bilýän uly podşipnikdir.Şol bir wagtyň özünde uly eksenel, radial ýük we agdarylyş pursatyny göterip biler.Umuman alanyňda, rulman berkidiji deşik, içerki ýa-da daşarky dişli, ýag çalýan ýag çukury we möhürleýji enjam bilen üpjün edilendir, bu bolsa esasy hereketlendirijiniň dizaýnyny ykjam, ugrukdyrmak aňsat we saklamak aňsatlaşdyrýar.Dört sany pyçakly podşipnik bar: dişsiz, daşarky we içerki dört nokat kontakt topy, goşa hatar burçly kontakt topy, haçly silindr görnüşli rulon, haçly rulonly rulman we üç hatar silindr rolikli birleşdiriji rulman.Şolaryň arasynda dört nokatly kontakt topy ýokary statiki ýük göterijiligine, haçly silindr rolikde has ýokary dinamiki ýük göterijiligine we rulonly rulonly ýük göterijilik ukyby has ýokarydyr Päsgelçilik rulmanyň has berk berkligi we aýlanyş takyklygyna eýe bolup biler.Rulman kuwwatynyň ýokarlanmagy sebäpli üç hatar silindr görnüşli rolikli rulman rulman beýikligine eltýär we dürli güýçler degişlilikde dürli ýaryş ýollary bilen göterilýär.Şol sebäpli, şol bir stresde rulmanyň diametri ep-esli azaldylyp bilner, şonuň üçin esasy hereketlendiriji has ykjam.Highokary göterijilik ukyby bolan ýeňil rulman.Leňňe göteriji enjamlar, dag magdanlary, gurluşyk tehnikasy, port tehnikasy, gämi tehnikasy, ýokary takyklykly radar enjamlary we raketa atyjy enjamlar üçin giň gerimli enjamda giňden ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylaryň aýratyn talaplaryna laýyklykda her dürli ýörite gurluş gurluşyny dizaýn edip, ösdürip we öndürip bileris.Öldüriji rulmanyň esasy gurluşy.

详情页ball-slewing-bear_05

Jübüt woleýbol görnüşli aýlanýan stoluň üstünde üç ýaryş bar.Polat topy we izolýasiýa bloky ýokarky we aşaky awtoulag ýollaryna gönüden-göni zyňylyp bilner.Dürli diametri bolan iki hatar polat toplar, stres ýagdaýyna görä düzülýär.Bu hili açyk gurnama gaty amatly.Upperokarky we aşaky ýaý ýollarynyň podşipnik burçlary 90 ° bolup, uly eksenel güýç we agdarylyş pursatyny göterip biler.Haçan-da radial güýç eksenel güýjüň 0,1 essesinden köp bolsa, ýaryş ýoly ýörite dizaýn edilmelidir.Dürli diametrli goşa hatar sferik örtügiň eksenel we radial ölçegleri birneme uludyr we gurluşy berkdir.Esasanam minara krany, ýük awtoulag kranlary we orta ýa-da ondan ýokary diametri bolan beýleki ýüklemek we düşürmek enjamlary üçin has amatlydyr.

Öldüriji rulmanyň köp görnüşi bar, ýöne olaryň gurluşy esasan birmeňzeş.Daşarky halka (dişli ýa-da dişsiz) ,.Möhür guşak ,.Aýlaw elementi (top ýa-da rolik), ýag burun, wilka, wilka, içki halka (dişli ýa-da dişsiz), spacer ýa-da kapasa, deşik (ýüplükli ýa-da tekiz).

Dürli gurluş görnüşlerine görä, aýlanýan stoly podşipnikleri dört nokat kontakt topy aýlanýan podşipniklere, silindr görnüşli (tegelek) rolikli aýlawly podşipniklere, goşa hatar dört nokatly top aýlawly podşipniklere, goşa hatar azaldylan diametrli sferik rulmanlara, top rolik kombinasiýalaryna we üç hatara bölmek mümkin. silindr rolikli birleşdirilen aýlanýan podşipnikler.Aboveokardaky podşipnikler dişli ýa-da ýoklugyna we dişleriň paýlanyşyna görä dişsizlere bölünýär, görnüşi, daşky diş görnüşi ýa-da içki diş görnüşi ýaly dürli gurluşlar bar.

Aýlanýan stoluň podşipnikiniň dürli gurluş aýratynlyklaryna görä, dürli ýük şertlerinde işleýän öý eýesiniň talaplaryny kanagatlandyryp biler.Şolaryň arasynda dört nokat kontakt topy rulman has ýokary dinamiki ýük göterijiligine, silindr görnüşli rulonly rulman statiki ýük göterijiligine has ýokary, üç hatar silindr rolikli birleşdirilen aýlawly rulman rulman beýikliginiň ugruna göterijilik ukybynyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler we dürli ýükler Dürli ýaryş ýollary we rolik toparlary tarapyndan göterilýär, şonuň üçin şol bir stres ýagdaýynda ýaryş ýolunyň diametri ep-esli azalýar, Esasy hereketlendirijini has ykjamlaşdyrmagyň aýratynlyklary bilen, ýokary göterijilik kuwwatly aýlawly rulman.

1594888554(1)

Leňňe podşipnik giňişleýin ýük göterip bilýän uly podşipnikdir.Şol bir wagtyň özünde uly eksenel, radial ýük we agdarylyş pursatyny göterip biler.Umuman alanyňda, rulman berkidiji deşik, içerki ýa-da daşarky dişli, ýag çalýan ýag çukury we möhürleýji enjam bilen üpjün edilendir, bu bolsa esasy hereketlendirijiniň dizaýnyny ykjam, ugrukdyrmak aňsat we saklamak aňsatlaşdyrýar.Dört sany pyçakly podşipnik bar: dişsiz, daşarky we içerki dört nokat kontakt topy, goşa hatar burçly kontakt topy, haçly silindr görnüşli rulon, haçly rulonly rulman we üç hatar silindr rolikli birleşdiriji rulman.Şolaryň arasynda dört nokatly kontakt topy ýokary statiki ýük göterijiligine, haçly silindr rolikde has ýokary dinamiki ýük göterijiligine we rulonly rulonly ýük göterijilik ukyby has ýokarydyr Päsgelçilik rulmanyň has berk berkligi we aýlanyş takyklygyna eýe bolup biler.Rulman kuwwatynyň ýokarlanmagy sebäpli üç hatar silindr görnüşli rolikli rulman rulman beýikligine eltýär we dürli güýçler degişlilikde dürli ýaryş ýollary bilen göterilýär.Şol sebäpli, şol bir stresde rulmanyň diametri ep-esli azaldylyp bilner, şonuň üçin esasy hereketlendiriji has ykjam.Highokary göterijilik ukyby bolan ýeňil rulman.Leňňe göteriji enjamlar, dag magdanlary, gurluşyk tehnikasy, port tehnikasy, gämi tehnikasy, ýokary takyklykly radar enjamlary we raketa atyjy enjamlar üçin giň gerimli enjamda giňden ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylaryň aýratyn talaplaryna laýyklykda her dürli ýörite gurluş gurluşyny dizaýn edip, ösdürip we öndürip bileris.

011.30.330F-1


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň