4 nokat burç kontakt topy aýlanýan halka halkasy

Gysga düşündiriş:

“Xuzhou” süýümli rulman önümlerinde ýokary takyklyk, ýokary tehnologiýaly we ýokary bahaly önümleriň paýy birneme pes we ýokary derejeli podşipnikler importa daýanýar.Örtükli önümçilik tehnologiýasy nukdaýnazaryndan, “Xuzhou” arassalaýjy kärhanalaryň köpüsinde önümçilik prosesi we enjam tehnologiýasy haýal ösýär we gaýtadan işleýän enjamlaryň san gözegçiligi we awtomatlaşdyrylmagy birneme pesdir;ýylylygy bejermek prosesi we pyçaklaryň ömri we ygtybarlylygy üçin möhüm enjamlar gowulandyrylmalydyr.Örtükli podşipnikler üçin zerur bolan täze materiallary gözlemek we işläp düzmek, beýleki kömekçi materiallary we prosesleri gözlemek we ösdürmek, önümiň derejesini we hilini öldürmek talaplaryna laýyk gelmeýär.Netijede, amal ukybynyň görkezijisi pes, yzygiderlilik pes, önümi gaýtadan işlemegiň ölçegleriniň ýaýramagy uly we önümleriň içki hili.Durnuksyzlyk, halka halkasynyň takyklygyna, öndürijiligine, ömrüne we ygtybarlylygyna täsir edýär.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Therulmansenagat maýa köp we tehnologiýany köp talap edýän pudakdyr.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, Sýuzhourulmansenagat ilkibaşda has kämil senagat standartlaryny kesgitledi.Gözleg we
Öndüriji kärhanalaryň ösüş mümkinçilikleri ep-esli gowulaşdy, ýöne ösen ýurtlar bilen deňeşdirilende tehnologiýany ösdürmek, enjamlary gaýtadan işlemek we synag gurallaryny ösdürýärler we öndürýärler.Bar
şunuň ýaly taraplarda käbir boşluklar bar.

1594888554(1)

Endokary derejeli bazardaky paýyny giňeltmek maksady bilen, Sýuçhouou-nyň kapital we tehniki güýji bolan gaty güýçli ýelek öndürijileri Ylmy-barlag işlerine maýa goýumlaryny yzygiderli artdyrýarlar.Mysal üçin, SlewingRing, 2011-nji ýyldan bäri senagat ülňülerini ösdürip ýetişdirýär.gaty gatlagyň çuňlugy ýokarlanýar;öldürýän halkanyň hyzmat möhleti ýokarlanýar;antikorroziw materiallary gözlemek we ösdürmek güýçlendirilýär;we halka halkasynyň ulanylmagy öňe sürülýär;Enjamlary ösdürmek, kompýuter simulýasiýa tehnologiýasyny ulanmak
halka göteriji kuwwatlylygy, önümiň gurluşyny optimizasiýa dizaýnynyň ululygyna täsirli tassyklamak.Şol bir wagtyň özünde, Sýuçhououda ýorgan-düşek öndürýän kärhanalaryň köpüsi, halka halkasynyň esasy tehnologiýalaryny we degişli tehnologiýalary öwrenmäge we ulanmaga üns berip başlady.

Soňky ýyllarda “xuzhou” pyçakly rulmanyň çalt ösendigini we podşipnikleriň hiliniň ýokarydygyny aýtmak gerek.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň iş kuwwatyny we önümçilik netijeliligini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen, “Suzuzhouou” rulmanlary içerki bazardaky içerki bazarda hemişe bäsdeşlik artykmaçlygyny saklap gelýär.
Ulanyjylaryň köpüsi, halka halkasyny gurnamagy öwrenip, häzirki wagtda gurnama säwlikleri ýa-da çeýe öwrüm, adaty bolmadyk ses we ş.m. ýaly näsazlyklar sebäpli, halka halkasynyň nädogry işlemegine sebäp bolýar. her kim halka halkalaryny gurmakdaky kynçylyklary we ýalňyşlyklary azaldyp biler ýaly, podşipnikler.

789

Ilki bilen, halka halkasyny gurmazdan ozal, esasy enjamyň dakylýan ýerini barlamaly.Goldaw berýän agzanyň ýeterlik güýji bolmaly, birleşdiriji ýüz işlemeli we üstü tekiz we galyndylardan we gabyklardan boş bolmaly.Gerekli tekizlige ýetmek üçin işlenip bilinmeýänler üçin, gurnama tekizliginiň takyklygyny üpjün etmek we titremäni azaltmak üçin ýokary sanjym güýji bolan ýörite plastmassa doldurgyç hökmünde ulanylyp bilner.Berkidiji rulmanyň halkajygy, ferrulyň soňky ýüzünde S bilen bellenen gaty ýumşak zona bar.Gurnanyňyzda çeýe lentany ýük däl zonada ýa-da däl ýerde goýmaly.
gaýtalanýan zona (wilka deşigi hemişe ýumşak zonada ýerleşýär.)

Ikinjiden, ýeňiji halka gurlanda ilki bilen radial ýerleşiş ýerine ýetirilmelidir, berkidiji boltlary kesmeli we rulmanyň aýlanyşyny barlamaly.Rulman geçirijisiniň göwnejaý geçmegini üpjün etmek üçin, dişli berkitmeler berkidilmänkä dişli barlanmalydyr.Bolt berkidilende öňünden berkidiji güýç bolmaly we berkidiji deslapky güýç bolt materialynyň öndürijilik çäginiň 70% bolmaly.Berkidiji boltlar tekiz ýuwujylar bilen enjamlaşdyrylan bolmaly.Bahar ýuwujylary ulanmak gadagandyr.Örtükli podşipnik gurlansoň, işe girizilýär.100 sagat üznüksiz işlemekden soň, berkidiji boltyň berkidiji momentiniň talaplara laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny doly barlamaly.Aboveokardaky gözleg, her 500 sagatdan üznüksiz işlemekde bir gezek gaýtalanýar.

Üçünjiden, gyrgyç halkasy gurlandan soň degişli mukdarda ýag bilen doldurylmalydyr we ýag deň paýlanar ýaly gapdal pyçaklar bilen doldurylmalydyr.Birneme iş wagtyndan soň, jyňňyrdaýan halkagötermek hökmany suratda ýagyň bir bölegini ýitirer.Şonuň üçin, halka halkasy adaty işde her 50-100 sagatda bir gezek doldurylmalydyr.Temperatureokary temperaturaly şertlerde ýa-da tozanly işleýän podşipnikler üçinşertler, çalgy ýagyny goşmagyň möhleti has gysga bolmaly.Haçan-da enjam saklamak üçin ýapylmaly bolsa, ony ýeterlik ýag bilen doldurmaly.

JG4A9327

4. Daşamak prosesinde podşipnikler ulaglara keseligine ýerleşdirilmelidir.Süýşmeginiň öňüni almak we titremäniň öňüni almak üçin çäreler görülmeli.Zerur bolsa, kömekçi goldawlary goşuň.

5. Rulmanlar gury, şemalladylýan we tekiz ýerde keseligine ýerleşdirilmelidir.Saklamak himiki serişdelerden we beýleki poslaýjy materiallardan izolirlenmeli.Birnäçe podşipnikleri ýygnamak we berkitmek zerur bolsa, üç ýa-da has köp-beýiklikdäki agaç boşluklary her toplumyň arasynda aýlaw ugruna birmeňzeş, ýokarky we aşaky boşluklar bolsa şol bir ýerde goýulmalydyr.Poslamaýan ýerlerden daşarda saklanmagyny dowam etdirmeli podşipniklerdöwri arassalamaly we pos bilen tassyklamaly.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümçilik standartymyz JB / T2300-2011 maşyn standartyna laýyklykda, ISO 9001: 2015 we GB / T19001-2008-iň ýokary hilli dolandyryş ulgamlary (QMS) tapyldy.

  2. Özümizi ýokary takyklyk, aýratyn maksat we talaplar bilen ýöriteleşdirilen pyçakly gözleglere bagyşlaýarys.

  3. Bol çig mal we ýokary önümçilik netijeliligi bilen kompaniýa müşderilere önümleri mümkin boldugyça çalt üpjün edip biler we müşderileriň önümlere garaşmak wagtyny gysgaldyp biler.

  4. Içerki hil gözegçiligimiz, önümiň hilini üpjün etmek üçin ilkinji barlagy, özara barlagy, işiň hiline gözegçilik we nusga alma barlagyny öz içine alýar.Kompaniýada doly synag enjamlary we ösen synag usuly bar.

  5. Satuwdan soň hyzmat topary, müşderilere dürli hyzmatlary hödürlemek üçin müşderileriň meselelerini wagtynda çözüň.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň