Awtoulag ýolunyň ýylylygy bejermegiň pyçakly ähmiýeti

Leňňe podşipniksKöprülerde, iri tehnikalarda, demirýol ulaglarynda we tunel enjamlarynda ýaly köp sanly amaly üçin dürli senagat we mehaniki enjamlarda ulanylýan aýlanýan komponentlerdir.Önümçilikrulmansönümçilik prosesine we tehniki taraplara berk gözegçilik etmeli, sebäbi enjamlaryň işleýşinde we howpsuzlygynda möhüm rol oýnaýar.Geçiriji geçelgesiniň ýerüsti ýylylyk bejergisi, geçelgäniň induksiýasyny söndürmek diýlip hem atlandyrylýarrulman önümçilik.

Atylylygy bejermek, metal materiallaryň ýylylyk we sowadyş arkaly gurluşyny we häsiýetlerini üýtgetmek üçin belli bir temperatura diapazonyna sezewar bolýan prosesdir.Wayoluň üstündäki ýylylygy bejermek üçinrulmans, söndürmek we gyzdyrmak iň köp ulanylýan usullardyr.Söndürmek prosesinde awtoulag ýoly ýokary temperaturada gyzdyrylýar we belli bir gatylyga ýetmek üçin çalt sowadylýar, bu bolsa göterijilik ukybynyň ýokarlanmagyna getirýär.Temperatura prosesi, awtoulag ýolunyň gatylygyny, berkligini we ýadawlygyny sazlaýan, ahyrky netijede umumy görkezijisini gowulandyrýan söndürilenden soňky bejergidir.rulman.

ýylylygy bejermek1

Heatylylygy bejermek usullaryny ulanmagyň artykmaçlyklaryrulmanýoluň üstki bejergisi şulary öz içine alýar:

1. bearokary derejeli gatylyk gazanylýar, göterijilik ukyby we könelişme garşylygy ýokarlanýar.

2. wayoluň gorag gatlagy döredilip, ýerüsti ýadawlyk we sürtülme zeperleri azalýar.

3. wayoluň üstki hiliniň ýokarlanmagy deň däl ýüzleri we kemçilikleri azaldar.

4. wayoluň ömrüni köpeltmek, ýygylygyny azaltmakrulmançalyşmak we netijeli gözegçilik önümçiligi we amaly çykdajylar.

ýylylygy bejermek2Sözümiň ahyrynda, söndürmek we gyzdyrmak usullaryny ulanyp, ýaryş ýolunyň ýerüsti ýylylyk bejergisi gatylygy, berkligi, geýmäge garşylygy we ömrüni artdyryp biler.rulman.Bu enjamlaryň netijeli işlemegini üpjün edýär.Tehnologiýanyň ösmegi we öňdebaryjy önümçilik çemeleşmeleri bilen, biz muňa ynanýarysrulmansDürli ugurlarda ajaýyp öndürijilik bilen bir hatarda howpsuzlygy üpjün edýän has giň programmalar bolar.

Öldüriji podşipnik öndürijisi hökmünde biz,Sýuzhou wanda öldüriji rul.ýollaryň ýylylygy bejermek tehnologiýasynyň artykmaçlygy bar.Highokary hilli önüm gerek bolsa, arkaýyn boluňbilen habarlaşyň.


Iş wagty: Maý-08-2023

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň