Senagat habarlary

 • Deňiz kranynyň ýeňil rulman ulanandygyny bilýärsiňizmi?

  Deňiz kran, deňiz kran diýlip hem tanalýan kran gämidäki uly palta enjamlary, gämi ýükleýän we düşürýän enjam, gidrawliki kran ýüklemek we düşürmek enjamlarynyň köp ulanylýan gämisi.Leňňe podşipnik enjamlaryň iň köp ulanylýan bölegi.M-de aýrylmaz ...
  Koprak oka
 • Dürli ugurlarda Slewing podşipnikiniň amaly artykmaçlygy

  Dürli ugurlarda Slewing podşipnikiniň amaly artykmaçlygy

  Maşyn senagatynyň çalt ösmegi bilen, pyçak gurluşyk gurluşyk tehnikalarynda, beýik belentliklerde, işleýiş enjamlarynda, awtomatlaşdyrylan tehnikalarda, ýörite ulaglarda, täze energiýa enjamlarynda, gämi enjamlarynda, kämilleşdiriş enjamlarynda we göteriji enjamlarda giňden ulanylýar.Bu gün ederis ...
  Koprak oka
 • Öldüriji rulmany yzygiderli barlamagyň we goldamagyň möhüm taraplary

  Öldüriji rulmany yzygiderli barlamagyň we goldamagyň möhüm taraplary

  Örýän podşipnikleriň asyl öndürijiligini uzak wagtlap gowy ýagdaýda saklamak üçin, kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin enjamlaryň we enjamlaryň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin pyçak podşipniklerini yzygiderli barlamaly we goldamaly.Bu makala X alar ...
  Koprak oka
 • Zawod size pyçakly rulmanlary ulanmagyň ätiýaçlyklaryny aýdýar

  Zawod size pyçakly rulmanlary ulanmagyň ätiýaçlyklaryny aýdýar

  Has köp adam podşipnikleri ulanýar, ýöne köpüsi ulanylanda haýsy taraplara üns bermelidigini bilenok.Häzirki wagtda “Xuzhou Wanda” pyçakly enjamymyz birnäçe çäreleri görýär.1. yzygiderli ýag goşuň Öldüriji podşipnik yzygiderli ýag bilen doldurylmalydyr.D ...
  Koprak oka
 • Slewing podşipnikiniň durmuşyna täsir edýän faktorlar

  Slewing podşipnikiniň durmuşyna täsir edýän faktorlar

  Leňiji podşipnikler “maşynlaryň birleşmesi” diýilýär we senagatda giňden ulanylýar.Hyzmat ömri örän möhümdir. Bu makalada Slewing podşipnikiniň durmuşyna täsir edýän faktorlar sanalandyr.1. Gurluşy Slewing rulman gurluşynyň laýyk dizaýny Slewini eder ...
  Koprak oka
 • Dişleri gaýtadan işlemegiň usullary

  Dişleri gaýtadan işlemegiň usullary

  Leňil rulman içerki diş, daşarky diş we diş däl dişli rulma bölünip bilinýän uly rulman görnüşidir.Köp adamlar diş ýasamagy bilmek isleýärler.Bu makala gysgaça tanyşdyrýar.Dişleri öldürýän halka üçin daşarky dişleri we içki dişleri bar. Diş prosesi ...
  Koprak oka
 • Dört sany umumy pyçakly gurnama çäresi

  Enjam üçin degişli halka halkasyny saýlanyňyzdan soň, gurnama tapgyryna girmegiň wagty geldi.Üstünlikli gurnamagy üpjün etmek üçin aşakdaky dört faktory göz öňünde tutmagyňyzy haýyş edýäris.1. Gurnalan ýeriň deformasiýasy Dagyň deformasiýasynyň köp sebäbi bar ...
  Koprak oka
 • XZWD tarapyndan öndürilen täze dişli görnüşli sürüjisi üstünlikli

  XZWD tarapyndan öndürilen täze dişli görnüşli sürüjisi üstünlikli

  Xuzhou Wanda slewing podşipnigi, LTD duşuşmak üçin sargyt ...
  Koprak oka
 • CNC wertikal torna üçin pyçak üçin arza

  CNC wertikal torna üçin pyçak üçin arza

  CNC dik torna enjamlarynda, pyçak göteriji enjamyň umumy işleýşini görkezýän we iş böleginiň işleýiş takyklygyny görkezýän esasy komponentlerden biridir.Highokary tizlikde işlemegini we şol bir wagtyň özünde takyk iş takyklygy bilen agyr iş böleklerine garşy durmagy talap edýäris ...
  Koprak oka
 • Öldüriji halkalaryň kuwwatyna täsir edýän dört esasy parametr

  Öldüriji halkalaryň kuwwatyna täsir edýän dört esasy parametr

  Iki halka halka zeperiniň iki görnüşi bar, biri ýoluň zeperlenmegi, beýlekisi döwülen diş.Awtoulag ýolunyň zyýany 98% -den gowrak bolup durýar, şonuň üçin awtoulag ýolunyň hili öldüriji halkanyň ömrüne täsir edýän esasy faktor.Olaryň arasynda ýoluň gatylygy, gaty gatlagyň çuňlugy, racewa ...
  Koprak oka
 • Örtükli podşipnigi nädip dogry gurmaly?

  Örtükli podşipnigi nädip dogry gurmaly?

  Awtomatlaşdyryş enjamlary, senagat robotlary, doldurma maşynlary we ş.m. ýaly senagat önümleriniň güýçli ösmegi bilen köp maşynlara rulman gerek, şonuň üçin podşipniklere bolan isleg hem ýokarlandy, ýöne köp ulanyjy pyçaklary nädip gurmalydygyny bilenoklar dogry.In ...
  Koprak oka
 • ekskawator üçin podşipnik

  ekskawator üçin podşipnik

  Ekskawator çukurlary, deşikleri we binýatlary döretmek üçin çelegi bilen ýer gazmak üçin ýasalan uly, dizel bilen işleýän gurluşyk maşynydyr.Uly gurluşyk iş ýerleriniň köpüsi.Ekskawatorlar köp dürli iş bilen meşgullanmak üçin niýetlenendir;şeýlelik bilen, dürli ölçeglerde gelýär....
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň