Senagat habarlary

 • Slewing ring bearing tooth processing methods

  Dişleri gaýtadan işlemegiň usullary

  Leňňe göteriji podşipnik, içki diş, daşarky diş we diş däl dişli rulmalara bölünip bilýän uly podşipnikdir.Köp adamlar diş ýasamagy bilmek isleýärler.Bu makala gysgaça tanyşdyrýar.Dişleri dişleýän halka üçin daşarky dişleri we içki dişleri bar. Dişli dişleýiş prosesi ...
  Koprak oka
 • Dört sany umumy pyçakly gurnama çäresi

  Enjam üçin degişli halka halkasyny saýlanyňyzdan soň, gurnama tapgyryna girmegiň wagty geldi.Üstünlikli gurnamagy üpjün etmek üçin aşakdaky dört faktory göz öňünde tutmagyňyzy haýyş edýäris.1. Gurnalan ýeriň deformasiýasy Dagyň deformasiýasynyň köp sebäbi bar ...
  Koprak oka
 • New Gear type slewing drive by Wanda is successful

  “Wanda” -nyň täze dişli görnüşli sürüjisi üstünlikli

  Xuzhou Wanda slewing podşipnik, LTD duşuşmak üçin sargyt ...
  Koprak oka
 • Application for slewing bearing in CNC vertical lathe

  CNC wertikal torna üçin rulman üçin arza

  CNC wertikal torna enjamlarynda, pyçakly enjam, enjamyň umumy işleýşini görkezýän we iş böleginiň işleýiş takyklygyny görkezýän esasy komponentlerden biridir.Highokary tizlikde işlemegi we şol bir wagtyň özünde takyk iş takyklygy bilen agyr iş böleklerine garşy durmagy talap edýäris ...
  Koprak oka
 • Four main parameters affecting the capacity of slewing rings

  Örtük halkalarynyň kuwwatyna täsir edýän dört esasy parametr

  Çeňňek halka zeperiniň iki görnüşi bar, biri ýoluň zeperlenmegi, beýlekisi döwülen diş.Awtoulag ýolunyň zyýany 98% -den gowrak bolup durýar, şonuň üçin ýaryş ýolunyň hili pyçak halkasynyň ömrüne täsir edýän esasy faktor.Olaryň arasynda ýaryş ýolunyň gatylygy, gatlagyň gatlagynyň çuňlugy, racewa ...
  Koprak oka
 • How to install slewing bearing correctly?

  Örtükli rulmany nädip dogry gurmaly?

  Awtomatlaşdyryş enjamlary, senagat robotlary, doldurma maşynlary we ş.m. ýaly senagat önümleriniň güýçli ösmegi bilen köp maşynlara rulman gerek, şonuň üçin podşipniklere bolan isleg hem birden ýokarlandy, ýöne köp ulanyjy pyçaklary nädip gurmalydygyny bilenoklar dogry.In ...
  Koprak oka
 • slewing bearing for excavator

  ekskawator üçin podşipnik

  Ekskawator çukur, deşik we binýat döretmek üçin çelegi bilen ýer gazmak üçin ýasalan uly, dizel bilen işleýän gurluşyk maşynydyr.Uly gurluşyk iş ýerleriniň esasy bölegi.Ekskawatorlar köp dürli iş bilen meşgullanmak üçin niýetlenendir;şeýlelik bilen, dürli ölçeglerde gelýär....
  Koprak oka
 • Car parking system used slewing bearing

  Awtoulag duralgasy ulgamynda rulman ulanylýar

  Roweke hatar Dört nokatly kontakt topy rulman, iki ugurda hereket edýän eksenel ýükleri goldamak üçin niýetlenen radial bir hatar burçly kontakt top rulmanlarydyr. Bu eksenel ýüküň radial ýüküniň bir bölegine çydap biler.Dört nokadyň kontakt topy bilen aragatnaşygyň burçy ...
  Koprak oka
 • Industrial turntable bearings slewing bearing

  Önümçilik aýlawly podşipnikler

  Aýlawly aýlawly podşipnikler hakyky senagatda giňden ulanylýar we “maşynlaryň birleşmesi” diýilýär.Esasan ýük awtoulag kranynda, demirýol kranynda, port kranynda, deňiz kranynda, metallurgiýa kranynda, konteýner kranynda, ekskawatorda, doldurgyçda we KT durýan tolkun bejeriş guralynda ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Application of Slewing Bearing

  Leňiji podşipnikiň ulanylyşy

  Leňňe göteriji enjamlar, dag magdanlary, gurluşyk tehnikasy, port tehnikasy, gämi tehnikasy, şeýle hem ýokary takyklykly radar enjamlary we raketa atyjy enjamlar we beýleki uly enjamlarda giňden ulanylýar.Gurluşyk tehnikasynda ulanylýan egriji podşipnik ...
  Koprak oka
 • slewing ring application in engineering ship

  in engineeringenerçilik gämisinde halka ýüzügi

  Galp halkaly rulman in engineeringenerçilik gämisinde, esasanam agyr ýüküň aşagynda haýal öwrülmegi üçin gämi kranynda giňden ulanylýar.Gämi kranynda, halka ýokarky gurluş bilen aşaky gatlagyň arasynda birleşip, 360 dereje aýlanmagy üpjün edýär.Oturan wagty ...
  Koprak oka
 • How modern industrial robots rotate?

  Döwrebap senagat robotlary nädip aýlanýar?

  Awtomatiki zawodlarda senagat robotlarynyň giňden ulanylmagy önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrdy.Senagat robotynyň esasy mehanizmi mehaniki gol.Köp derejeli erkinlik gurluş gurluşy, robot goluň ýokary çeýeligini üpjün edýär.Hasaplap biler ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň