Dik eňňit sürüjiniň ulanylyşy

Dik dik hereketlendiriji köp sanly önümçilikde, esasanam gurluşyk we agyr tehnika pudaklarynda möhüm elementdir.Bu enjam dürli ýükler üçin zerur gural bolup, agyr ýüklere aýlanma hereketini üpjün etmek üçin döredildi.

Dikligine süýşüriji sürüjiniň ulanylyşy1Dik dik hereketlendirijiniň iň köp ulanylýan programmalarynyň biri gurluşyk pudagynda.Bu enjam kranlary, ekskawatorlary we beýleki agyr enjamlary aýlamak üçin ulanylýar, agyr ýükleri aňsatlyk bilen hereket etmäge we ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.Dik dik hereketlendiriji ýel turbinalarynda hem ulanylýar, bu ýerde ýel energiýasyny almak üçin pyçaklary aýlamak jogapkärdir.

Dik dik hereketlendirijiniň başga bir amaly gün senagatynda.Bu enjam, günüň dowamynda günüň hereketini yzarlamaga mümkinçilik berýän gün panellerini aýlamak üçin ulanylýar.Bu, panelleriň elmydama güne tarap durmagyny üpjün edýär we energiýa çykdajylaryny köpeldýär.

Dik eňňit sürüjiniň ulanylyşy2

Dik dik hereketlendirijiniň iň köp ulanylýan programmalarynyň biri gurluşyk pudagynda.Bu enjam kranlary, ekskawatorlary we beýleki agyr enjamlary aýlamak üçin ulanylýar, agyr ýükleri aňsatlyk bilen hereket etmäge we ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.Dik dik hereketlendiriji ýel turbinalarynda hem ulanylýar, bu ýerde ýel energiýasyny almak üçin pyçaklary aýlamak jogapkärdir.

Dik dik hereketlendirijiniň başga bir amaly gün senagatynda.Bu enjam, günüň dowamynda günüň hereketini yzarlamaga mümkinçilik berýän gün panellerini aýlamak üçin ulanylýar.Bu, panelleriň elmydama güne tarap durmagyny üpjün edýär we energiýa çykdajylaryny köpeldýär.


Iş wagty: 24-2023-nji maý

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň