Sýuzhou wanda pyçakly gözegçilik enjamlary

Hil kompaniýanyň durmuşydyr.Hil syýasatyXZWD“Üstünlige ymtylmak, ýokary hilli önümleri emele getirmek, müşderini kanagatlandyrmak we üznüksiz gowulaşmak”.Bu gün iki sany gözleg enjamy ederin.

1.Himiki elementleriň komponent derňewi

Sýuzhou wanda pyçakly gözegçilik enjamlary1

Ölçemegiň amatlylygyny we netijeliligini üpjün etmek üçin,Sýuzhou wanda öldüriji podşipnikhalkara derejesinde birinji derejeli enjamlary - spektrometri hödürledi.Spektrometriň ýönekeý işlemeginden soň, synag nusgasynyň bitewiligini we netijeliligini üpjün edip, elementar derňew netijeleri birnäçe sekuntda görkezilip bilner.

2.Hardness synagy

Xuzhou wanda pyçakly gözegçilik enjamlary2

Çig malyň ülňülere laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin, Xuzhou Wanda öldüriji podşipnik, ähli çig mallary, ýoluň gatylygyny barlamak we barlamak üçin göçürilen ultrases ses synagyny satyn aldy, öndürilişini üpjün etdipodşipniklerýokary ýük göterijiligine eýe we geýmäge ýykgyn etmeýär.

Sýuzhou Wanda öldüriji podşipnikýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi kepillendirer!Hil bilen baglanyşykly soraglaryňyz bar bolsa haýyş edýärin bilen habarlaşyň.


Iş wagty: 10-2023-nji aprel

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň