Uçar köprülerinde ýeňil rulmanyň ulanylyşy

Grounderüsti işleýiş enjamy hökmünde, oturylyşyk köprüsi münmek derwezesinden uçar kabinasynyň gapysyna çenli uzalyp, ýolagçylara kabinanyň girmegini we çykmagyny aňsatlaşdyrýar.

Uçar köprüleri

Şeýle-de bolsa, ulanylanda howa köprüsi titremä we seslere ýykgyn edýär.Bu diňe bir işgärleriň howpsuzlygyna we rahatlygyna täsir etmän, enjamlaryň ulanylyş wagtyna hem täsir edýär.

Leňňe podşipniklerDüzediş we durnuklaşdyrmak wagtynda enjamlary takyk tapyp bilýän köprüleri birleşdirýän uçarlara ulanylýar.Therulmangowy nemlendiriji ýerine ýetirýär we sesiň hapalanmagyny netijeli azaldyp biler.

Uçar köprüleri2Sýuzhou Wanda öldüriji podşipnikkiçi erkin arassalamak we geýmäge garşylyk aýratynlyklary bar.Sýuzhou Wanda öldüriji podşipnikaýlaw ýoluny üwemek we şol bir seriýadaky dürli polat toplary ulanmak arkaly aýlaw rulmanyň optimal arassalanylyşyna gözegçilik edýär, bu hem has aýlanmagyny üpjün edýär;rulman, uzak möhletli ulanylanda adaty bolmadyk könelmegi we uçary birleşdirýän uçaryň hyzmat möhletini uzaltmak.

Uçar köprüleri3Islegiňiz bar bolsa halkaly rulman, arkaýyn boluňbilen habarlaşyň


Iş wagty: Iýul-28-2023

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň