Uly göwrümli güýmenje enjamlaryny oturtmak goldawyny gurmak we ulanmak barada gürleşmek

  1. Hytaýda öldürilýän podşipnikleriň ilkinji toplumy (www.xzwdslewing.com) 1964-nji ýylda doguldy. Öldüriji podşipnikler “maşynyň birleşmesi” diýlip atlandyrylýar we öňki we indiki baglanyşykda rol oýnaýar.Ikirjiňlenýän topy öldürýän rulman ýokary takyklyga we pes öz-özüne ýeterlikdir.Gurmak tehnologiýasy üçin ýokary talaplar bar.Dynç alyş enjamlary önümlerinde giňden ulanylýar.Öldürmek mehanizminiň esasy bölegi hökmünde, gurnamagyň ygtybarlylygy desganyň ygtybarlylygy bilen baglanyşykly.Jyns we howpsuzlyk.

Leňiji rulman gurluşy we ulanylyşy

1.1 Gurluşy

Ingüze çykarylýan podşipnik (www.xzwdslewing.com) esasan daşky halkadan (dişleri bilen ýa-da ýok), möhürleýji guşakdan, togalanýan elementlerden (toplar ýa-da rulolar), spacer we içki halka (dişler bilen ýa-da ýok) we ş.m. pyçakly podşipnik 1-nji suratda görkezilýär.

25

Daşarky gurluşa görä, dişleýji podşipnik üç görnüşe bölünýär: dişsiz, daşarky diş we içki diş.Içerki gurluşa görä, ony dört seriýa bölmek bolar: dört nokatly kontakt topy, iki hatar burçly kontakt topy, iki sany hatar rulonly rulman we üç hatar rolikli rulman.Bir hatar dört nokatly kontakt topy öldüriji halka iki halkadan, ykjam gurluşdan, ýeňil agramdan, polat top bilen ýaryş ýolunyň arasynda dört nokatly aragatnaşykdan ybarat, şol bir wagtyň özünde eksenel güýji, radial güýji we nahar pursatyny göterip biler. , we dürli güýmenje enjamlary giňden ulanylýar.

1.1 Gurnama formasy

Dynç alyş enjamlary (www.xzwdslewing.com) ulgamynda pyçakly podşipnikleri gurmagyň iki usuly bar: gorizontal gurnama we dik gurnama Uçuş diňiniň we öz-özüni dolandyrýan uçar güýmenje desgalarynyň işleýiş aýratynlygy merkezi okuň daşyndan aýlanmagydyr.Uçýan diňiň güýmenje desgalaryna ýokary belentlikdäki uçuş, baş silkýän uçuş oturgyjy we ş.m. girýär we öz-özüni dolandyrýan uçar güýmenje desgalarynda öz-özüni dolandyrmak uçary, uly sekiz ot we ş.m. bar. gorizontal gurnama, 2-nji suratda görkezilişi ýaly:

2627

Ferris tigirli güýmenje desgalarynyň işleýiş aýratynlyklary keseligine okuň daşyndan aýlanýar ýa-da aýlanýar.Gämi duralgasynyň güýmenje desgalarynda gykylyk, uly maýatnik we ş.m. bar. 3-nji suratda görkezilişi ýaly, enjamyň bu görnüşindäki pyçakly gurnama görnüşi dik gurnama.

28


Iş wagty: Noýabr-29-2021

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň