Gidrawlik ekskawator siňdiriji podşipniklere hyzmat etmek

Gidrawlik ekskawatorlar, adatça, bir hatar 4 ballyk kontakt topy içerki diş dişleýji podşipnikleri ulanýarlar.Ekskawator işleýän mahaly, ok göteriji rulon eksenel güýç, radial güýç we süýşüriji pursat ýaly çylşyrymly ýükleri göterýär we onuň amatly saklanmagy örän möhümdir.Örüji halka hyzmat etmek, esasan, awtoulag ýolunyň we içki dişli halkanyň ýaglanmagyny we arassalanmagyny, içki we daşarky ýag möhürlerini we berkidiji boltlary saklamagy öz içine alýar.Indi ýedi tarap barada jikme-jik durup geçerin.
w221. wayoluň ýagy
Örüji halkanyň togalanýan elementleri we ýaryş ýollary aňsatlyk bilen zaýalanýar we şowsuz bolýar we şowsuzlyk derejesi has ýokary.Ekskawator ulanylanda, awtoulag ýoluna ýag goşmak, sürtülýän elementleri, ýaryş meýdançasyny we spaceriň arasynda sürtülmäni azaldyp biler.Awtoulag ýolunyň boşlugy dar ýer we ýagy doldurmaga ýokary garşylykly, şonuň üçin el bilen doldurmak üçin el bilen ýag ýaraglary zerurdyr.
Awtoulag ýolunyň boşlugyny ýag bilen dolduranyňyzda, “statiki ýagdaýa ýangyç guýmak” we “ýekeje nokat ýangyç guýmak” ýaly erbet doldurma usullaryndan gaça duruň.Sebäbi ýokarda agzalan ýaramaz doldurma usullary, halka halkasynyň ýagynyň bölekleýin syzmagyna we hatda hemişelik halka ýag möhürleriniň döremegine sebäp bolar.Jynsy taýdan zeper, ýagyň ýitmegine, hapalaryň çozmagyna we ýaryş ýollarynyň çalt könelmegine sebäp bolýar.Wagtyndan öň şowsuz bolmak üçin dürli görnüşli ýaglary garyşdyrmazlyk üçin seresap boluň.
Ringeňil halkanyň ýaryş meýdançasynda gaty ýaramaz ýag çalşylanda, halka doldurylanda ýuwaş we birmeňzeş aýlanmalydyr, şonuň üçin ýag ýaryş meýdançasynda deň derejede doldurylýar.Bu prosesi gyssanyp bolmaýar, ýagyň alyş-çalşyny tamamlamak üçin ädimme-ädim edilmeli.
 
2. Dişli örtük meýdanyna hyzmat etmek
Öldüriji halka dişlileriniň ýaglanmagyna we könelmegine we hereketlendiriji reduktoryň dykylmagyna syn etmek üçin, örtük platformasynyň düýbündäki demir gapagy açyň.Rezin pad demir gapagyň aşagyna goýulmaly we boltlar bilen berkidilmeli.Boltlar gowşak bolsa ýa-da kauçuk gazyk işlemese, suw metal örtükden aýlanýan halka dişli ýag çalmak boşlugyna (ýag ​​ýygnaýan pan) girer, bu ýagyň wagtyndan öň işlemezligine we çalgy täsiriniň peselmegine, dişli könelmegine we poslamagyna sebäp bolar.
 

Içerki we daşarky ýag möhürlerine hyzmat etmek
Ekskawator ulanylanda, halkaň içki we daşarky ýag möhürleriniň bitewidigini barlaň.Zeper ýeten bolsa, wagtynda abatlamaly ýa-da çalyşmaly.Öldüriji motor reduktorynyň möhürleýji halkasy zaýalanan bolsa, reduktoryň içki dişli ýagynyň halka dişli çalgy boşlugyna syzmagyna sebäp bolar.Ringüzüji halka halkalaryny we ýuwýan motor reduktorynyň gysgyçly dişlerini birleşdirmek prosesi wagtynda ýag we dişli ýag garylar we temperatura ýokarlananda, ýag has ýuka bolar we inçe ýag ýokarky tarapa iteriler. Içki dişli halkanyň ahyrky ýüzügi we içki ýag möhüriniň üsti bilen geçelgesine aralaşýar, ýagyň syzmagyna we daşarky ýag möhürinden gaçmagyna sebäp bolýar, netijede aýlaw elementleri, ýaryş ýollary we daşarky ýag möhüri zeperlenmegi çaltlaşdyrýar.
Käbir operatorlar, halka halkasynyň ýaglaýyş sikliniň ösmegi we taýagy bilen birmeňzeşdigini we her gün ýag goşmalydygyny pikir edýärler.Aslynda muny etmek nädogry.Sebäbi ýagy ýygy-ýygydan doldurmak, ýaryş meýdançasynda aşa köp ýagyň döremegine sebäp bolar, bu bolsa içki we daşarky ýag möhürlerinde ýagyň köpelmegine sebäp bolar.Şol bir wagtyň özünde, hapalar, togalanýan elementleriň we ýaryş ýolunyň könelmegini çaltlaşdyryp, halka halkasyna geçer.
w234. Berkidiji boltlara hyzmat etmek
Eger halka halkasynyň boltlarynyň 10% -i boş bolsa, galan boltlar dartyş we gysyjy ýükleriň täsiri astynda has uly güýç alar.Boş boltlar eksenel täsir ýüklerini döreder, netijede boşlugyň köpelmegine we boltlaryň has köp bolmagyna sebäp bolar, netijede boltlaryň döwülmegine, hatda heläkçilige we ölüme sebäp bolar.Şol sebäpden, halka halkasynyň ilkinji 100h we 504h-den soň, boltyň berkidiji momenti barlanmalydyr.Ondan soň, boltlaryň öňünden berkidiji güýjüniň bardygyny anyklamak üçin, her 1000 sagat işinde deslapky berkitme momenti barlanmalydyr.
Bolt gaýta-gaýta ulanylandan soň, onuň dartyş güýji azalýar.Gaýtadan dikeldiş döwründe tork görkezilen baha laýyk gelse-de, berkidilenden soň boltyň öňki berkidiji güýji hem azalýar.Şonuň üçin boltlary täzeden berkidilende, tork görkezilen bahadan 30-50 N · m uly bolmaly.Berkidiji boltlaryň berkidiş yzygiderliligini 180 ° simmetrik ugurda birnäçe gezek berkitmeli.Iň soňky gezek berkidilende, ähli boltlaryň birmeňzeş güýji bolmaly.
 
5. Dişli arassalanyşy sazlamak
Dişli boşlugy sazlanyňyzda, dişli hereketlendiriji boşlugyň gaty uly ýa-da gaty kiçi bolmazlygy üçin, hereketlendiriji motor reduktorynyň we pyçak platformasynyň birleşdiriji boltlarynyň boşdugyna üns beriň.Sebäbi arassalamak gaty uly bolsa, ekskawator işe başlanda we saklananda dişli enjamlara has köp täsir eder we adaty bolmadyk seslere ýykgyn eder;arassalamak gaty az bolsa, ol halka halkasyna we hereketlendiriji motor reduktorynyň dykylmagyna ýa-da dişleriň döwülmegine sebäp bolar.
Sazlanylanda, swing motory bilen swing platformasynyň arasyndaky pozisiýanyň boşdugyna üns beriň.Positionerleşýän ýeriň gysgyjy we deşik deşigi päsgelçiliklere degişlidir.Positionerleşiş nokady diňe bir pozisiýada rol oýnamak bilen çäklenmän, aýlanýan motor reduktorynyň bolt berkitme güýjüni ýokarlandyrýar we aýlanýan motor reduktorynyň gowşamagyny azaldar.
w24Dykylan hyzmat
Kesgitlenen blokirlemäniň ýerleşýän ýeri boş bolansoň, blokirlemäniň süýşmegine sebäp bolar we ýaryş ýolunyň blokirleme böleginiň üýtgemegine sebäp bolar.Aýlaw elementi gymyldasa, böwet bilen çaknyşyp, adaty bolmadyk ses çykar.Ekskawator ulanylanda, operator blokirleme bilen örtülen palçyklary arassalamaga üns bermelidir we blokirlemäniň göçürilendigini synlamalydyr.
w25Çeňňek podşipnikini suw bilen ýuwmagy gadagan ediň
Suwuň, hapalaryň we tozanyň örtük halkasynyň geçelgesine girmezligi, ýaryş meýdançasynyň poslamagyna we poslamagyna sebäp bolup, ýagyň eremegine, çalgy ýagdaýynyň ýok edilmegine we ýaramazlaşmagyna ýol bermezlik üçin, rulmanlary suw bilen ýuwmak gadagandyr. ýagyň;Nebit möhüriniň poslamagyna sebäp bolmazlygy üçin, halka ýagynyň möhürine degip biljek islendik çözüjiden gaça duruň.
 
Gysgaça aýdanyňda, ekskawator belli bir wagt ulanylandan soň, onuň göteriji göterijisi ses we täsir ýaly näsazlyklara ýykgyn edýär.Operator näsazlygy aradan aýyrmak üçin wagtynda synlamaga we barlamaga üns bermelidir.Diňe halka halkasynyň dogry we ýerlikli bolmagy onuň kadaly işlemegini üpjün edip biler, ýerine ýetirişine doly oýnap biler we hyzmat möhletini uzaldyp biler.


Iş wagty: -anwar-04-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň