Öldüriji ruluň poslama garşy nädip etmeli?

Therulmanköp mehaniki enjamlaryň möhüm bölegidir.Metal aksessuar hökmünde, uzak wagtlap ulanylmasa ýa-da dogry saklanmasa, poslamak aňsat.Eger poslanan bolsahalkawagtynda bejerilmeýär, ýerine ýetirilişine täsir ediler.Bu gün posdan aýyrmagyň birnäçe usuly bilen tanyşdyraryshalka

w8

Aýlanýan rulmanyň üstüni arassa saklamak üçin, poslama garşy obýektiň üstki häsiýetlerine görä arassalamak üçin amatly erginçini saýlaň, çynlakaý poslama ýol bermezlik üçin.Faceerüsti arassalamak himiki bejergini arassalamak we mehaniki arassalamak usulyny kabul edip biler.Surfaceer gury bolanda, temperaturany dolandyrmakda gowy iş ediň we doka bilen süpürmezden ozal meýdanyň köp bölegi gurak bolýança garaşyň.Pese garşy ýag ulanylanda, ýerüsti häsiýetleri götermegiň dürli usullaryny ulanmak üçin dürli usullar ulanylmaly.Miniatýur podşipnikler gönüden-göni pos ýagyna çümdürilip bilner.Specialörite görnüşe duş gelseňiz, ýag ýygnamak aňsat bolmaz ýaly, boýamak usulyny saýlap bilersiňiz.Metalyň poslamagyna sebäp bolýan köp faktor bar.Metalyň himiki düzümi poslama ýa-da elementiň bar bolan gurşawynyň temperaturasyna we çyglylygyna hem poslama sebäp bolup biler.

w9

Beýlekisiýolsiňdirmekdirrulmaniçindetoposlama garşy tank: çümdüriňrulman5% natriý nitritiň we 0,6% natriý karbonatyň suwly ergininde.Şeýlelik bilen, poslama garşy täsirirulman örän täsirli.

w10

Mundan başga-da, zakaz edende öndürijiden galvanizasiýa ýa-da fosfat bejergisini ýerine ýetirip bilersiňizhalkaposuň öňüni alyp biler.

 


Iş wagty: 24-2021-nji dekabry

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň